Znak Obec Těšovice

Zápisy ze zasedání


Zpět Domu


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 21.12.2005

Účast: 7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. předložení návrhu provizorního rozpočtu pro rok 2006
 3. projednání mikroregionu Sokolov- východ
 4. různé
 5. diskuse - schválení usnesení
 6. závěr

k bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta seznámil přítomné s návrhem provizorního rozpočtu na rok 2006. Vzhledem k tomu, že nejsou známy některé podklady pro rozpočet na rok 2006 je navrženo rozpočtové provizorium na měsíc leden 2006 v hodnotě 200.000,-- Kč.
Řádný rozpočet bude schválen v lednu 2006 na řádném veřejném zasedání zastupitelstva obce.

K bodu 3
Starosta seznámil přítomné s návrhem na ukončení členství ve svazku mikroregion Sokolov-východ. Byly zdůrazněny tři aspekty pro ukončení členství.
a) od počátku vzniku svazku nebyl jediný program směřován do obce Těšovice
b) nestejné podmínky jednotlivých obcí ve svazku. Obec Těšovice potřebuje řešit základní infrastrukturu a ne různé studie, které obci nepomáhají
c) Obec Těšovice konstatuje, že prostředky z programů získávají převážně firmy, které jsou navázány na manažera svazku.
Je to ze strany obce Těšovice hodnoceno jako střed zájmu.

K bodu 4
Zajištění ukončení roku po stránce ekonomické - zodpovídá starosta + ekonomka.

USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 21.12.2005

Zastupitelstvo obce Těšovice:
1. schvaluje jednohlasně provizorní rozpočet pro leden 2006 ve výši Kč 200.000,--
2. schvaluje vystoupení obce Těšovice ze svazku mikroregion Sokolov - východ
3. starosta obce bude neprodleně informovat písemně mikroregion Sokolov - východ

Těšovicích dne 21.12.2005

Zapsal: Zdenka Pokorová

Ověřovatelé zápisu:
Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 25.1.2006

Účast:
7 členů zastupitelstva obce
Dále přítomno 10 občanů

Program:

 1. zahájení
 2. kontrola zápisu z minulé schůze
 3. hodnocení hospodaření roku 2005
 4. návrh rozpočtu pro rok 2006
 5. různé
 6. diskuse, závěr

k bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany.
Byli určeni ověřovatelé zápisu a to pan Karel Kříženecký a paní Irena Klepáčková.

K bodu 2
Byla provedena kontrola zápisu z minulé schůze.

K bodu 3
Starosta seznámil přítomné s hodnocením hospodaření v minulém roce, kde podrobně popsal uskutečnění opravy budovy Obecního úřadu v Těšovicích, na kterou byla obci Těšovice poskytnuta dotace.

K bodu 4

 1. starosta seznámil přítomné s návrhem rozpočtu pro rok 2006, který je plánován jako vyrovnaný ve výši 1.086,34 tis.Kč s rezervou ve výši Kč 300 tis.Kč, to znamená, že rozpočet pro rok 2006 je plánován v celkové výši 1386,34 tis.Kč. Rezerva je plánovaná na další opravu budovy Obecního úřadu (střecha, fasáda). žádost o dataci je nutno zpracovat a podat do 28.2.2006.
  Jednohlasně schváleno
 2. odměny zastupitelstva jsou v rozpočtu zahrnuty a budou vypláceny ve stejné výši jako v roce 2005.
  Jednohlasně schváleno
 3. cestovné v roce 2006 bude vypláceno dle platných zákonů a předpisů schválených MF ČR pro rok 2006.
  Jednohlasně schváleno
 4. starosta informoval přítomné o poskytnutí dotace 190 tis Kč (dorovnání daní), tato dotace byla dána jako rozpočtové opatření ÚZ 98116 (změna rozpočtu) proinvestování dotace:
  • odvoz domovního odpadu.........................88,17 tis.Kč
  • příspěvek na územ. obslužnost ČSAD....46,80 tis.Kč
  • veřejné osvětlení........................................49,44 tis.Kč
  • nákup ostatních služeb................................5,59 tis.Kč
  • ------------------------------------------------------------------------
  • celkem...........................................................190 tis.Kč
 5. k rozpočtu byly připomínky a to na vybudování dětského koutku na hřišti (prolézačky, lavičky apod.) a renovace čekárny na autobus.
  Připomínky byly jednohlasně schváleny a budou zapracovány do rozpočtu pro rok 2006.

K bodu 5

K bodu 6
V diskusi bylo připomenuto, že z důvodu výměny hlavních dveří nejsou vyvěšeny úřední hodiny.
Toto bude napraveno.
Starosta byl pověřen vyvolat jednání s dopravou vodáren ohledně průjezdu těžké nákladní dopravy přes obec.

USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Těšovice č.23/2006 ze dne 25.1.2006

Zastupitelstvo obce Těšovice:

 1. schvaluje vyrovnaný rozpočet v celkové výši Kč 1.386,34 tis.Kč
 2. schvaluje výplatu odměn zastupitelstva obce ve stejné výši jako v roce 2005
 3. schvaluje výplatu cestovného v souladu s platnými zákony a předpisy platnými pro rok 2006
 4. schvaluje a bere na vědomí proinvestování dotace ve výši 190 tis.Kč
 5. schvaluje vybudování dětského koutku na hřišti v hodnotě 20 tis. Kč v rámci rozpočtu a rekonstrukci čekárny na zastávce autobusové dopravy v hodnotě 10 tis. Kč v rámci rozpočtu a ukládá toto zapracovat do rozpočtu
 6. schvaluje s umístěním značky snížená rychlost a umístění zpomalovacího retardéru na komunikaci mezi domy č.p. 61 a 74
 7. schvaluje poražení ovocného stromu na zahradě č. par. 1322/5.
 8. zamítá žádost o odprodej parcely paní Helešicové, tato parcela může být pouze pronajata
 9. bere na vědomí stížnost pana Škacha na nevyvezení komunálního odpadu a ukládá starostovi obce o zjednání nápravy u firmy ASP
 10. zamítá žádost na odprodej parcely č. 1322/1 pana Zikmunda
 11. schvaluje poražení stromu u rod.domu č.p. 38
 12. schvaluje prořezání stromu - dubu s podmínkou, že byl pověřen pan Karel Kříženecký, který určí rozsah prořezání

Těšovicích dne 25.1.2006

Zdenka Pokorová

Jiří Halberštát

Ověřovatelé zápisu:
Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 12.04.2006

Účast:
7 členů zastupitelstva obce
11 občanů

Program:

 1. zahájení
 2. správa o závěrečném účtu 2005
 3. správa o provedeném auditu za rok 2005
 4. různé
 5. diskuse - schválení usnesení
 6. závěr

k bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva včetně přítomných občanů a ustanovil zapisovatele.

K bodu 2
Starosta předložil závěrečný účet za rok 2005.
K tomu podotkl, že příjme z přerozdělení daní jsou nižší mimo jiné i z toho důvodu, že změnou legislativy daně z příjmů fyzických osob - daně se snížily.
Závěrečný účet tak, jak byl přeložen byl jednohlasně schválen.

K bodu 3
Starosta seznámil přítomné se správou o provedeném auditu hospodaření za rok 2005. Audit proběhl s tímto výsledkem:
Mimo to, že nebyla správně převedena rezerva na rekonstrukci budovy OÚ Těšovice na správnou kapitolu, proběhl audit bez závad.
Na to zastupitelstvo reagovalo tak, že pověřil Finanční a Kontrolní výbor k tomu aby byl rozpočet častěji a důkladně kontrolován v průběhu roku a tím se vzniklým nedostatkům předešlo.
Toto bylo jednohlasně odsouhlašeno.

K bodu 4
Vzhledem k blížícím se volbám byl ustanoven volební okrsek pro obec Těšovice a to jeden se sídlem v budově OÚ Těšovice.
Zastupitel pan Karel Kříženecký informoval přítomné o chystaných společenských a sportovních akcích.
Pan Kříženecký byl také pověřen k jednání s majiteli garáží o úpravě přístupové komunikace.
Byla předložena žádost 6.ZŠ Sokolov na příspěvek pro akci mezinárodního styku žáků.
Zastupitelstvo odsouhlasilo příspěvek ve výši Kč 1500,--.

USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 12.04.2006 24/2006

Zastupitelstvo obce Těšovice:

 1. schvaluje jednohlasně závěrečný účet za rok 2005
 2. bere na vědomí správu z provedeného auditu a zároveň na základě této zprávy pověřuje Finanční a Kontrolní výbor k častému a důkladnému kontrolování plnění rozpočtu a hospodaření v průběhu roku
 3. schvaluje umístění volebního okrsku v budově OÚ Těšovice.
 4. schvaluje příspěvek 6.ZŠ ve výši Kč 1500,--

Těšovicích dne 12.4.2006

Zapsala: Zdenka Pokorová
Jiří Halberšát

Ověřovatelé zápisu:
Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 28.6.2006

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. schválení delegování zástupce obce na valnou hromadu Sokolovská vodárenská s.r.o.
 3. schválení uzavření smlouvy s projekční kanceláří - akce "výstavba RD na louce Těšovice"
 4. schválení počtu členů zastupitelstva
Průběh jednání
k bodu 1)
starosta zahájil schůzi a přivítal jednotlivé členy zastupitelstva
a byli ustanoveni ověřovatelé zápisu

k bodu 2)
Starosta seznámil zastupitelstvo s požadavkem Sokolovské vodárenské s.r.o. na delegování zástupce obce na valnou hromadu konanou dne 30.6.2006.

K bodu 3)
Zastupitelstvo obce se seznámilo s návrhem smlouvy se společností PROJEKT STAV s.r.o. na zpracování projektové dokumentace na akci : "Zástavba parcely č. 1385/5 rodinnými domky".

K bodu 4)
Stávající zastupitelstvo schválilo sedm členů zastupitelstva na nadcházející volební období.

Jiří Halberštát
Starosta obce

V Těšovicích dne 28.6.2006
Zápis provedla:
Zdeňka Pokorová

Zápis ověřil:
Karel Kříženecký

Irena Klepáčková:
Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 28.6.2006:
č 25/2006

2. Usnesení k bodu 2 je nedílnou součástí tohoto zápisu
3. pověřuje starostu obce k uzavření smlouvy se společností PROJEKT STAV s.r.o. na zhotovení projektové dokumentace na akci : "Zástavba parcely č. 1385/5 rodinnými domky"
4. schvaluje počet členů zastupitelstva pro nadcházející volební období a to na sedm.

Těšovicích dne 28.6.2006

Zapsal: Zdenka Pokorová
Jiří Halberšát
Starosta obce

Ověřovatelé zápisu:
Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 19.7.2006

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. změna rozpočtu
 3. projednání výstavby rodinných domů v obci Těšovice
 4. závěr
k bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a pověřil místostarostku zápisem.

K bodu 2
Starosta seznámil přítomné s návrhem změny rozpočtu
Na straně příjmů - příspěvek na volby, neplánovaný pronájem pozemku, sponzorský dar, přeplatek elektřiny
To je na Kč 1152,95 tis.
Na straně výdajů - úprava komunikace, projektová dokumentace na akci výstavby rod. domů, zvýšení spotřeby vody, věcné dary oproti sponzorskému daru.
To je na Kč 1521,24 tis.

K bodu 3
Starosta navrhl zastupitelstvu princip rozdělení stavebních parcel tak, aby byly přiděleny stavební parcely občanům Těšovic a cizím občanům za podmínky, že v Těšovicích budou opravdu stavět a budou moci pomoci s tím, že se sníží náklady na zbudování inženýrských sítí.
Byla vznesena připomínka k vjezdu k novým st. parcelám
Vjezd je plánován nad nepřehlednou zatáčkou a mezi stávající zástavbou. Zastupitelstvo navrhlo zbudovat vjezd naproti garážím.

USNSENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 19.7.2006 č. 26/2006
Zastupitelstvo obce Těšovice
1. schvaluje jednohlasně změnu rozpočtu na výši - příjmy 1152,95 tis, výdaje 1521,24 tis.
2. schvaluje koncepci rozdělování stavebních parcel
pověřuje místostarostku projednáním možnosti vybudování vjezdu v jiném místě

Těšovicích dne 19.7.2006
Zapsal: Zdenka Pokorová
Jiří Halberštát
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 1.11.2006

Účast: 6 členů zastupitelstva obce, 17 občanů

Program:

 1. zahájení
 2. volby starosty a místostarosty
 3. projednání výstavby rodinných domů v obci Těšovice
 4. závěr
k bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany a poděkoval za účast na volbách

K bodu 2
Byl dán návrh na volbu starosty a místostarosty. Zastupitelé jednohlasně zvolili na funkci starosty navrženého Jiřího Haberštáta a na funkci místostarosty Ing. Pavla Tatýrka.

K bodu 3
Byl přečten slib zastupitelů a podepsán zastupiteli, viz. Příloha

K bodu 4
Vzhledem k havarijnímu stavu mostu byl pověřen Karel Kříženecký ke kontrole a případné opravě mostu.

USNESENÍ z veřejného zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 1.11.2006 č. 27/2006
Zastupitelstvo obce Těšovice :
schvaluje jednohlasně do funkce starosty pana Jiřího Haberštáta a do funkce místostarosty Ing. Pavla Tatýrka.

V Těšovicích dne 1.11.2006
Zapsal: Ing.Pavel Tatýrek
Jiří Halberštát
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Nahoru


Zpět


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 13.11.2006

Účast: 5 členů zastupitelstva obce/p.Halberštát, Ing.Tatýrek, pí.Klepáčková, pí.Mašková, p.Kříženecký

Program:

 1. Volba výborů
 2. Odsouhlasení finančních odměn zastupitelstvu
 3. Projednání žádostí
 4. Projednání pronájmu pozemku
 5. Projednání ceny za sál
k bodu 1
Byly zvoleny tyto výbory:
Finanční výbor - předsedkyně - pí.D. Mašková, členové - pí.A. Smržová, pí.Z. Pokorová
Kontrolní výbor - předsedkyně - pí.I. Klepáčková, členové - pí.D. Klepáčková, pí.E. Tatýrková
Kulturní výbor - předseda - p.K. Kříženecký, členové - pí.I. Klepáčková, p. L. Petřík

K bodu 2
Byly jednohlasně schváleny finanční odměny zastupitelstvu ve stejném rozsahu jako minulé volební období:
p.Halberštát starosta 8091,- Kč
Ing.Tatýrek místostarosta 4060,- Kč
pí.Klepáčková předseda KV 800,- Kč
pí.Mašková předseda FV 800,- Kč
p.Kříženecký předseda KV 800,- Kč
pí.Pokorová člen komise 270,- Kč
 
pí.Ryvolová ekonomka 4000,- Kč
pí.Halberštátová úklid 600,- Kč


K bodu 3
Byla schválena žádost pana Jana Janouda na prodej části (cca.100m2)obecního pozemku, č.parcely 1453 v katastru Těšovic, charakter pozemku - zahrada o výměře 100m2. Cena byla stanovena na 25 Kč/m2. Žadatel na své náklady zajistí vypracování kupní smlouvy, zaměření pozemku a vklad do KN.

Bylo rozhodnuto o udělení souhlasu k pokácení 3 uschlých stromů na pozemku č.3998/99 v katastru Těšovic panu Františkovi Hladíkovi, bytem Švabinského 1729, 356 01 Sokolov, jako vlastníkovi pozemku.

K bodu 4
Bylo projednáno zrušení nájmu pozemku 1322/9 panu Rakovanovi v případě, že nezajistí aby tam nepřespávali bezdomovci a neuklidí nepořádek na jmenovaném pozemku.

K bodu 5
Byla odsouhlasena cena za sál na 250 Kč/akci.

Těšovicích dne 13.11.2006
Zapsal: Ing.Pavel Tatýrek
Ověřil: p.Karel Kříženecký
pí.Irena Klepáčková

Jiří Halberštát
Starosta obce

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 13.11.2006 číslo 28/2006
Zastupitelstvo obce Těšovice:
1. zvolilo finanční, kontrolní a kulturní výbor viz. zápis
2. schvaluje odměny pro starostu, místostarostu, předsedy výborů, ekonomku a uklízečku v rozsahu uvedeném v zápise z jednání
3. schvaluje odprodej části (cca. 100m2) pozemku č.1453 za podmínek uvedených v zápise. Dále bylo odsouhlaseno pokácení 3 ks uschlých stromů na pozemku 3998/99 vlastníkovi panu F.Hladíkovi , bytem Švabinského 1729, 365 01 Sokolov
4. odsouhlasilo zrušení nájemní smlouvy p.Rakovanovi na pozemek 1322/9 v případě, že nezajistí nápravu viz.zápis
5. schvaluje cenu za obecní sál 250 Kč/akci

Těšovicích dne 20.11.2006
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: p.Karel Kříženecký
pí.Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 27.12.2006

Účast: 4 členové zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Schválení zástupce obce Těšovice na jednání valné hromady Sokolovská vodárenská s.r.o. dne 2.2.2007
 3. Schválení rozpočtového opatření č.5
 4. Schválení provizorního rozpočtu pro rok 2007
 5. Schválení zprávy o p.J.Kopřivovi pro Okresní soud v Karlových Varech
k bodu 1
Starosta zahájil schůzi a přivítal jednotlivé členy zastupitelstvaa byli ustanoveni ověřovatelé zápisu

K bodu 2
Starosta seznámil zastupitelstvo se zněním usnesení pro valnou hromadu dne 2.2.2007 a zastupitelstvo odsouhlasilo delegovaného zástupce obce Těšovice

K bodu 3
Zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpočtovým opatřením č.5, jak na straně výdajů, tak příjmů a je přílohou zápisu

K bodu 4
Zastupitelstvo obce schválilo návrh rozpočtového provizória na leden až únor 2007 v částce 200 000,- Kč

K bodu 5
Zastupitelstvo schválilo zprávu o panu J.Kopřivovi

Těšovicích dne 27.12.2006
Zapsal: Ing.Pavel Tatýrek
Ověřil: p.Karel Kříženecký
pí.Dita Mašková

Jiří Halberštát
Starosta obce

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 27.12.2006 číslo 29/2006
Zastupitelstvo obce Těšovice:
1. deleguje starostu obce Jiřího Halberštáta a usnesení je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva
2. bere na vědomí a souhlasí s rozpočtovým opatřením č.5
3. schvaluje provizorní rozpočet na leden až únor 2007 o částce 200 000,- Kč.
4. schvaluje zprávu o panu J.Kopřivovi pro Okresní soud v Karlových Varech

Těšovicích dne 27.12.2006
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: p.Karel Kříženecký
pí.Dita Mašková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 31.1.2007

Účast: 6 členů zastupitelstva obce, 25 občanů

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání půjčky p.Blažkovi na opravu poničené střechy
 3. Návrh rozpočtu pro rok 2007
 4. Schválení rozpočtu pro rok 2007
 5. Odsouhlasení bezplatného převodu pozemku 1358/5 od pozemkového fondu ČR
 6. Informace o pozemku vysokotlakého převaděče plynu a výstavby RD
 7. Různé, diskuse
 8. Návrh a schválení usnesení
 9. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany, odsouhlasení programu zasedání zastupitelstva, jmenování ověřovatelů zápisu: pí.Klepáčková, p.Kříženecký

K bodu 2
Byla projednána půjčka p.Blažkovi na opravu střechy v hodnotě 80 000,-Kč. Starosta byl pověřen sepsáním smlouvy na půjčku s úročením 10% a dobou splatnosti 3 roky. Zastupitelstvo jednohlasně odsouhlasilo půjčku za uvedených podmínek.

K bodu 3
Byl přečten návrh rozpočtu na rok 2007, viz. Příloha, rozpočet vyvěšen 10.1.2007, sejmut 25.1.2007

K bodu 4
Po diskusi nad jednotlivými kapitolami byl jednohlasně schválen jako schodkový, nebo na straně příjmů bude použita rezerva 400 000,- Kč. Především pro spoluúčast na dotacích. Výdaje jsou 1 326 458,- Kč a příjmy 926 458,- Kč.

K bodu 5
Místostarosta předložil návrh usnesení na bezplatný převod pozemku v katastr. území Těšovice č.1358/5 od pozemkového fondu ČR.

K bodu 6
Místostarosta seznámil zastupitelstvo s výsledkem jednání o převodech pozemků. Pozemek pro vysokotlaký převaděč plynu byl zaměřen a zapsán do KN a je připraven k žádosti o bezplatný převod. Pozemek určený pro výstavbu RD byl odsouhlasený stavebním odborem MěÚ Sokolov a bude také zapsán do KN.

K bodu 7
Byla projednána situace okolo pěší lávky do Poříčí - závěr je provést statistické sčítání lidí používající lávku, včetně směrů přesunu občanů a rozlišení. Byl pověřen p.Pavel Klepáček. Pan Kříženecký - požadavek na pana Zikmunda ml., aby uvedl odvodňovací příkop do původního stavu. Žádost občanů o podávání informací o části obchvatu, který se týká přemostění k Hexionu a současně s obnovou vozovky přes obec Těšovice.

Těšovicích dne 31.1.2007
Zapsal: Ing.Pavel Tatýrek
Ověřil: p.Karel Kříženecký
pí.Irena Klepáčková

Jiří Halberštát
Starosta obce

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 31.1.2007 číslo 30/2007
Zastupitelstvo obce Těšovice:
1. schvaluje půjčku p.Blažkovi ve výši 80 000,- Kč, splatnou do tří let s úrokem 10% a zajištěním půjčky ručitelem - zodpovídá starosta
2. bere na vědomí rozbor rozpočtu pro rok 2007
3. schvaluje rozpočet pro rok 2007 jako schodkový. Příjmy ve výši 926 458,- Kč plus rezerva ve výši 400 000,- Kč a výdaje v celkové částce 1 326 458,- Kč
4. schvaluje bezúplatný převod pozemku 1358/5 v k.ú. Těšovice od PF ČR na výstavbu venkovského bydlení v souladu s územním plánem obce Těšovice.
5. ukládá panu Pavlovi Klepáčkovi pořídit sčítání používání lávky pro pěší do Královského Poříčí

Těšovicích dne 31.1.2007
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: p.Karel Kříženecký
pí.Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 28.2.2007

Účast: 4 členové zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. projednání a odsouhlasení obecních vyhlášek
  • č. 1/2007 "O místních poplatcích"
  • č. 2/2007 "O čistotě a veřejném pořádku"
  • č. 3/2007 "O požární ochraně"
 3. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Byly předloženy návrhy zpracovaných a opravených vyhlášek obce č. 1/2007 "O místních poplatcích", č. 2/2007 "O čistotě a veřejném pořádku" a č. 3/2007 "O požární ochraně". Po seznámení s vyhláškami byly zastupitelstvem jednohlasně schváleny.

Jiří Halberštát
Starosta obce

USNESENÍ ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice ze dne 28.2.2007 číslo 31/2007
Zastupitelstvo obce Těšovice:
1. schvaluje vyhlášky

Těšovicích dne 28.2.2007
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: p.Karel Kříženecký
pí.Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 14.5.2007

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. projednání výsledku hospodaření obce za rok 2006
 3. byl schválen závěrečný účet obce Těšovice za rok 2006. Vzhledem k učiněné přípravě a výsledku auditu navrhuje zastupitelstvo odměnu 5000,- Kč pí.D.Ryvolové
 4. projednání odstoupení pí.Maškové ze zastupitelstva obce
 5. projednána dotace Karlovarského kraje obci Těšovice
 6. valná hromada Sokolovské vodárenské s.r.o.
 7. různé
 8. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Byl projednán výsledek hospodaření obce za rok 2006.Vyvěšen : 11.5.2007

K bodu 3
Došlo ke schválení závěrečného účtu obce Těšovice za rok 2006. Vzhledem k učiněné přípravě a výsledku auditu navrhuje zastupitelstvo odměnu 5000,- Kč pí.D.Ryvolové. Výsledek závěrečného účtu vyvěšen 25.4.2007 a sejmut 14.5.2007.

K bodu 4
Projednání odstoupení paní Maškové ze zastupitelstva obce z důvodu stěhování. Na základě výsledků voleb zastupitelstvo doplněno paní Alenou Smržovou.

K bodu 5
Zastupitelstvo projednalo přidělení dotace od Karlovarského kraje ve výši : 100 000,- na dětské hřiště a parkovou zeleň a 200 000,- na opravu obecní komunikace.

K bodu 6
Informace o termínu valné hromady společnosti Sokolovská vodárenská s.r.o. a jmenování starosty za zástupce obce Těšovice do této valné hromady.

K bodu 7
a)Projednána žádost pana Rakovana o odprodej pozemku. Žádost zamítnuta z důvodu, že obec není vlastníkem poptávaného pozemku.
b)Projednány pozemky obce Těšovice, které jsou využívány nájemci zahrádek. K této problematice vyvolat jednání se všemi nájemci.
c)Projednáno vyčištění březového háje ve vlastnictví obce, domluven návrh na prodej dřeva z čištění zájemcům jako samovýrobu. Cena za m bude stanovena po prohlídce celé lokality.
d)Pan Kříženecký
- kontrola hasících přístrojů
- nahlásit poruchu plynového kotle
- kontrola obce a zahrádek
- sekání trávy v obci

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 14.5.2007 vydává Usnesení č.32/2007 :

K bodu č.2 - byl schválen výsledek hospodaření obce Těšovice za rok 2006
K bodu č.3 - byl schválen závěrečný účet obce těšovice za rok 2006 bez výhrad a finanční odměna za přípravu auditu pí.Ryvolové v částce 5000,- Kč
K bodu č.4 - schváleno odstoupení pí. Maškové ze zastupitelstva obce Těšovice a kooptace pí.Aleny Smržové - jednohlasně
K bodu č.5 - zastupitelstvo bere na vědomí informace o dotacích uvedené v bodě č.5
K bodu č.6 - přijalo usnesení, které je přílohou zápisu
K bodu č.7 - schválení projednaných věcí v bodě č.7

Těšovicích dne 14.5.2007
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: p.Karel Kříženecký
pí.Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 11.6.2007

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. projednání a schválení bezúplatného převodu pozemku 1358/19 a 1358/22 v k.ú. Těšovice od PF ČR na výstavbu venkovského bydlení v souladu s územním plánem obce Těšovice.
 3. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Byl projednán bezúplatný převod pozemků 1358/19 a 1358/22 v k.ú. Těšovice od PF ČR na výstavbu venkovského bydlení v souladu s územním plánem obce Těšovice.

K bodu 3
Starosta ukončil zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 11.6.2007 vydává Usnesení č.33/2007 :

K bodu č.2 - Zastupitelstvo schvaluje bezúplatný převod pozemku 1358/19 a 1358/22 v k.ú. Těšovice od PF ČR na výstavbu venkovského bydlení v souladu s územním plánem obce Těšovice.

Těšovicích dne 11.6.2007
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: p.Karel Kříženecký
pí.Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 27.12.2007

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. rozpočtová změna č.3
 3. schválení rozpočtového provizória na 01-02/2008
 4. vyhlášení inventur - byly vyhlášeny k 1.11.2007 a uzavření k 31.12.2007, zprávy od komisí do 15.1.2008
 5. projednání stavu lávky přes řeku Ohři
 6. prodej pozemku p.č.1406/1 panu Janu Matyškovi
 7. odsouhlasení odměn zastupitelům
 8. návrh a schválení usnesení
 9. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Byla odsouhlasena rozpočtová změna č.3, bude přílohou

K bodu 3
Bylo schválené rozpočtové provizórium na leden až únor 2008

K bodu 4
Podána zpráva o plnění harmonogramu inventur

K bodu 5
Byla zadáno statické posouzení lávky přes řeku Ohři odbornou firmouKancelář stavebního inženýrství, s.r.o.

K bodu 6
Byl předložen návrh na prodej obecního pozemku 1406/1 panu Janu Matyškovi. Zastupitelé rozhodli ve prospěch pana J.Matyšky.

K bodu 7
Byly jednohlasně schváleny finanční odměny zastupitelstvu na rok 2008 ve stejném rozsahu jako v roce 2007 s účinností od 1.1.2008
p.Halberštát starosta 8091,- Kč
Ing.Tatýrek místostarosta 4060,- Kč
pí.Klepáčková předseda KV 800,- Kč
pí.Pokorová předseda FV 800,- Kč
p.Kříženecký předseda KV 800,- Kč
pí.Smržová člen komise 270,- Kč
 
pí.Ryvolová ekonomka 4000,- Kč
pí.Halberštátová úklid 600,- Kč


K bodu 8
Bylo schváleno navržené usnesení.

K bodu 9
Starosta ukončil zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 27.12.2007 vydává Usnesení č.35/2007 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schvaluje změnu rozpočtu č.3, viz. příloha

K bodu č.3 - zastupitelstvo schvaluje rozpočtové provizórium pro 01-02/2008

K bodu č.5 - schválení zadání statického posudku odborné firmě

K bodu č.6 - schválení odkupu pozemku 1406/1 panu J.Matyškovi

K bodu č.7 - schválení finančních odměn zastupitelům v roce 2008 ve stejném rozsahu jako v roce 2007 s účinností od 1.1.2008

Těšovicích dne 27.12.2007

Zapsal: Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu:
p.Karel Kříženecký
pí.Alena Smržová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 31.1.2008

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. závěrečný účet za rok 2007 a schválení rozpočtu na rok 2008
 3. informace o opravě části rozvodné sítě nn firmou ČEZ
 4. informace o řešení havarijního stavu lávky přes řeku Ohři
 5. informace o plánované výstavbě části kanalizace obce Těšovice
 6. projednání potřebných investic pro udržovací práce na majetku obce
 7. prodej pozemku parc. č. 1406/1 panu Janu Matyškovi
 8. žádost paní Bartošové o koupi pozemku č. parc.1430/3
 9. odsouhlasení úpravy odměn zastupitelům
 10. informace o platbách daně z nemovitosti v obcích pod 500 obyvatel
 11. projednání termínu platby za popelnice, psa a nájem obecních pozemků
 12. informace o termínu konání dětského karnevalu v obci Těšovice
 13. schválení žádosti o pronájem pozemku p.č.1322/58 p.P.Tatýrkovi
 14. diskuse s občany
 15. návrh a schválení usnesení
 16. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Byl vzat na vědomí závěrečný účet za rok 2007, byl schválen rozpočet pro rok 2008 jako vyrovnaný 1.117,3 tisíc Kč, kromě toho se počítá s příjmem z prodeje plynové vysokotlaké stanice firmě RWE a dotací z KÚ karlovarský kraj a Vodohospodářského sdružení Sokolov. Toto bude řešeno formou úpravy rozpočtu. Rozpočet byl vyvěšen od 8.1.2008 do 25.1.2008.

K bodu 3
Místostarosta informoval o opravě (navýšení výkonu) části rozvodné sítě v zadní části Těšovic firmou ČEZ. Při této opravě musí zastupitelstvo rozhodnout, zda se bude podílet na novém umístění VO v rámci opravy sítě.

K bodu 4
Starosta informoval o postupu řešení havarijního stavu lávky přes řeku Ohři. Byl zde prezentován závěr odborného posudku statika zpracovaného podle rozhodnutí stavebního odboru MěÚ Sokolov.

K bodu 5
Starosta informoval o výstavbě části kanalizace obce v roce 2008, postupu celé procedury povolení výstavby, předpokládaných opatřeních při výstavbě a podrobnostech o připojení jednotlivých RD na odkanalizování.

K bodu 6
Byly projednány investice navrhnuté p. Kříženeckým a následně schváleny. Jedná se o nákup nového křovinořezu, revize hromosvodu obecního úřadu a hasících přístrojů, obnova nátěrů na střeše obecního úřadu.

K bodu 7
Byl předložen návrh na prodej obecního pozemku parc. č. 1406/1 p. Janu Matyškovi. Zastupitelé rozhodli ve prospěch pana J.Matyšky s podmínkou věcného břemene a svázání odkupu pozemku s výstavbou RD v horizontu do 3 let od prodeje pozemku. V případě nedodržení podmínky si obec vyhrazuje právo zpětného odkupu za stejných podmínek jako při prodeji.

K bodu 8
Byl projednán prodej pozemku č. parc.1430/3 před provozovnou miniservisu aut paní Bartošové. Připomínka pana Leichta k prodeji s ohledem na jeho stavbu plotu na hranici pozemku a dořešení umístění stavby na pozemku.

K bodu 9
Byly schváleny úpravy odměn zastupitelům z důvodu nového daňového systému a plateb zdravotního pojištění z odměn.
p.Halberštát starosta 10000,- Kč
Ing.Tatýrek místostarosta 5000,- Kč
pí.Klepáčková předseda KV 920,- Kč
pí.Pokorová předseda FV 920,- Kč
p.Kříženecký předseda KV 950,- Kč
pí.Smržová člen komise 350,- Kč
 
pí.Ryvolová ekonomka 6000,- Kč
pí.Halberštátová úklid 1000,- Kč


K bodu 10
Starosta informoval o placení daně z nemovitosti v letošním roce.

K bodu 11
Byl uveřejněn termín, do kterého musí být zaplaceny popelnice, psi, nájmy obecních pozemků. Termín je od 15.3.2008 do 30.4.2008.

K bodu 12
Byl uveřejněn termín konání dětského karnevalu v obci Těšovice, a to dne 23.2.2008 od 15 hodin.

K bodu 13
Schválení pronájmu pozemku číslo 1322/58 p.P.Tatýrkovi jako zahradní pozemek.

K bodu 14
Proběhla diskuse s občany Těšovic.

K bodu 15
Návrh a schválení usnesení.

K bodu 16
Závěr.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 31.1.2008 vydává Usnesení č.36/2008 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet za rok 2007,viz příloha a schválilo vyrovnaný rozpočet 1.117,3 tisíc Kč.
K bodu č.3 - zastupitelstvo rozhodne o veřejném osvětlení po návštěvě projektanta ČEZ
K bodu č.4 - schválení postupu řešení havarijního stavu lávky
K bodu č.5 - schválení postupu výstavby kanalizace
K bodu č.6 - schválení investic navržených p.Kříženeckým
K bodu č.7 - schválení odkupu pozemku parc. č. 1406/1 panu J.Matyškovi za udaných podmínek
K bodu č.8 - schválení prodeje pozemku č. parc.1430/3 paní Bartošové, dořešení umístění plotu p.Leichta.
K bodu č.9 - schválení úpravy finančních odměn zastupitelům v roce 2008 s účinností od 1. 1. 2008
K bodu č.11 - schválení termínu od 15.3.2008 do 30.4.2008 zaplacení uvedených poplatků
K bodu č.12 - schválení termínu 23. 2. 2008 pro konání dětského maškarního karnevalu
K bodu č.13 - schválení pronájmu pozemku č.1322/58 p.P.Tatýrkovi jako zahradu

Těšovicích dne 31. 1. 2008
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: p.Karel Kříženecký
pí.Alena Smržová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 19. 5. 2008

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. informace o jednání o lanovém mostu mezi Těšovicemi, Sokolovem a Královským Poříčím
 3. informace o konání dětského dne a turnaji ve stolním tenise
 4. zakončení zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitelstvo o probíhajících jednání o lanovém mostu a o návrhu města Sokolov a obce Královské Poříčí na výstavbu provizorního mostu vedle starého a následně mostu nového v místech starého mostu.

K bodu 3
Pan Kříženecký informoval o termínu dětského dne - 30.5.2008 a o termínu turnaje ve stolním tenise - 14.6.2008.

K bodu 4
Starosta ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 19. 5. 2008 vydává Usnesení č.37/2008 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo odmítlo výstavbu provizorního mostu vedle starého mostu a schválilo hledání nové varianty výstavby mostu na původním místě a další jednání s městem Sokolov a obcí Královské Poříčí.

Těšovicích dne 19. 5. 2008
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Alena Smržová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 23. 6. 2008

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. rozhodnutí zastupitelstva o povolení k výstavbě provizorního mostu do Královského Poříčí a zapůjčení pozemku k výstavbě
 3. Informace o Územním řízení na 16 RD a bezplatném převodu pozemku 1358/23 od PF ČR
 4. závěrečný účet za rok 2007
 5. seznámení s výsledky auditu za rok 2007
 6. diskuse s občany
 7. rozpočtové opatření č.1
 8. návrh a schválení usnesení
 9. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Zastupitelstvo bylo seznámeno se záměrem města Sokolova a obce Královské Poříčí se stavbou provizorního lanového mostu přes řeku Ohři od starosty Královského Poříčí p.Stefana a místostarosty města Sokolova p.Dvořáka. Proběhla diskuse s občany Těšovic a na závěr proběhlo hlasování zastupitelů k souhlasu s provizorním mostem a současně k souhlasu se zápůjčkou pozemku k výstavbě mostu. Zastupitelstvo hlasovalo takto:
1x zdržel se hlasování
2x nesouhlasil s návrhem
3x souhlasil s návrhem
Zastupitelstvo odsouhlasilo výstavbu provizorního mostu i zápůjčku pozemku k výstavbě.

K bodu 3
Místostarosta informoval o průběhu územního řízení na akci "Zastavovací studie pro 16 RD ". Současně proběhlo hlasování o schválení bezplatného převodu pozemku č.1358/23 ve vlastnictví PF ČR v katastrálním území Těšovice. Zastupitelstvo jednoznačně schválilo bezplatný převod pozemku č.1358/23 ve vlastnictví PF ČR.

K bodu 4
Byl vzat na vědomí závěrečný účet za rok 2007.

K bodu 5
Starosta informoval o výsledcích auditu za rok 2007.

K bodu 6
Proběhla diskuse s občany Těšovic.

K bodu 7
Projednání rozpočtového opatření č.1 pro rok 2008

K bodu 8
Návrh a schválení usnesení.

K bodu 9
Starosta ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 23. 6. 2008 vydává Usnesení č.38/2008 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo výstavbu provizorního lanového mostu přes řeku Ohři obcí Královské Poříčí za přispění města Sokolov. Současně schválilo zápůjčku pozemku obce Těšovice

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo bezplatný převod pozemku č.1358/23 od PF ČR v katastrálním území Těšovice pro výstavbu RD jako venkovské bydlení

K bodu č.4 - zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný účet za rok 2007,viz příloha ( vyvěšen 20.5.2008 - sejmuto 11.6.2008 )

K bodu č.5 - zastupitelstvo vzalo na vědomí výsledek auditu za rok 2007 (vyvěšen 20.5.2008 - sejmuto 11.6.2008 ) uložen ve složce finanční úřad

K bodu č.7 - zastupitelstvem bylo chváleno rozpočtové opatření č.1

Těšovicích dne 23. 6. 2008
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Alena Smržová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 15. 9. 2008

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. informace o územním řízení k akci "Zástavba území 16 RD" a rozhodnutí k variantám záměru
 3. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Místostarosta informoval zastupitele o územním řízení na akci "Zástavba území 16 RD" a možnostech řešení realizace tohoto záměru.Zastupitelstvo odsouhlasilo variantu prodeje pozemků developerské firmě.

K bodu 3
Starosta ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém mimořádném zasedání dne 15. 9. 2008 vydává Usnesení č.39/2008 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo odsouhlasilo prodej pozemků určených na akci "Zástavba území 16 RD" developerské firmě.Možnost přihlášek firem 14.10.2008 - 14.11.2008 Písemně vyvěšeno na úřední desce a na stránkách Obce Těšovice

Těšovicích dne 15. 9. 2008
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 13. 10. 2008

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. informace o nabídkách developerských firem na akci "Zástavba území 16 RD" a rozhodnutí k určení termínu ukončení výběru firem
 3. schválení rozpočtového opatření č.2
 4. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o nabídkách developerských firem na akci "Zástavba území 16 RD" a možnostech pro zveřejnění tohoto záměru.Zastupitelstvo odsouhlasilo termín ukončení výběru developerské firmy.

K bodu 3
Starosta informoval zastupitelstvo o rozpočtovém opatření č.2 a dal ho zastupitelstvu k odsouhlasení.

K bodu 4
Starosta ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém mimořádném zasedání dne 13. 10. 2008 vydává Usnesení č.40/2008 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo odsouhlasilo termín ukončení výběru developerské firmy do 17.11.2008

K bodu č.3 - zastupitelstvo odsouhlasilo a schválilo rozpočtové opatření č.2

Těšovicích dne 13. 10. 2008
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 15. 11. 2008

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. informace o nabídkách developerských firem na akci "Zástavba území 16 RD" k termínu ukončení výběru firem
 3. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o nabídkách developerských firem na akci "Zástavba území 16 RD" doručených do konce termínu 14.11.2008.Účast - 2 developerské firmy Norbert Braun a Partners a PK development s.r.o

K bodu 3
Starosta ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém mimořádném zasedání dne 15. 11. 2008 vydává Usnesení č.41/2008 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo odsouhlasilo výběr developerské firmy k prodeji pozemků na výstavbu na akci "Zástavba území 16 RD" firmu - Norbert Braun a Partners s.r.o. toto rozhodnutí bude vyvěšeno od 15.11.2008. 30.11.2008 Vítězná firma obdrží dokumentaci a zahájí po 30.11.2008 jednání s právníkem na návrhu Kupní smlouvy, která bude vznikat za spolupráce se starostou obce Těšovice. Po projednání v zastupitelstvu bude podepsána v lednu 2009.

Těšovicích dne 15. 11. 2008
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 20. 12. 2008

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. Informace o dělení pozemku 1358/19,1358/22,1358/23 na akci "Zástavba území 16 RD".
 3. Rozpočet pro rok 2009
 4. Rozpočtové opatření č.3 pro rok 2008
 5. Různé
 6. závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o nutnosti dělit pozemek 1358/19, 1358/22, 1358/23 z důvodu vymezení studie dle územního rozhodnutí na "Zástavba území 16 RD". Toto oddělení pozemku provede firma Landl. Oddělení bude včetně zápisu do KN.

K bodu 3
Starosta předložil návrh rozpočtu pro rok 2009, včetně s rozpočtovým výhledem na rok 2010, 2011. Vyvěšeno 1.12.2008, sejmuto 19.12.2008.

K bodu 4
Bylo předloženo rozpočtové opatření č.3 na rok 2008.

K bodu 5
Byla projednána úsporná opatření, jubilea, veřejné osvětlení, šetření energií na OÚ

K bodu 6
Starosta ukončil mimořádné zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém mimořádném zasedání dne 20. 12. 2008 vydává Usnesení č.42/2008 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo odsouhlasilo dělení uvedených pozemků a výběr geodetické dodavatelské firmy

K bodu č.3 - zastupitelstvo schvaluje rozpočet pro rok 2009 a rozpočtový výhled pro rok 2010, 2011.

K bodu č.4 - zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č.3 na rok 2008

Těšovicích dne 20. 12. 2008
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 9. 2. 2009

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. Informace o zřízení pracoviště Czech Pointu a státní dotace na jeho zřízení
 3. Výsledky inventur za rok 2008
 4. Plán činnosti kontrolního a finančního výboru
 5. Odměny členů zastupitelstva
 6. Projednání hospodárného využívání sálu obecního úřadu.
 7. Výběr firmy pro odkup pozemků na akci "" Zástavba území 16 RD" a projednání návrhu smlouvy na odkup.
 8. Zakončení zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o přípravě na plnění povinností dle zákona č.300/2008, zřízení pracoviště Czech Pointu a čerpání státní dotace na toto zavedení. Dále představil nabídku firmy Autocont a Galileo corporation.

K bodu 3
Starosta předložil výsledky inventur za rok 2008.

K bodu 4
Členové kontrolního a finančního výboru předložili plán činnosti.

K bodu 5
Byly projednány odměny členům zastupitelstva.

K bodu 6
Zastupitelstvo bylo seznámeno s využíváním obecního sálu v obecním úřadě a úsporných opatřeních v úsporách energií. Navržená cena za sál na 1 den (večer) 1500 Kč, pro větší akce (počet lidí nad 40) za 2000 Kč.

K bodu 7
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém mimořádném zasedání dne 9. 2. 2009 vydává Usnesení č.43/2009 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo zřízení pracoviště Czech Pointu na obecním úřadě a vybralo firmu Galileo Corporation k vyřízení dotace pro tento účel a pro samotné zřízení pracoviště Czech Point

K bodu č.3 - Zastupitelstvo odsouhlasilo výsledky inventur za rok 2008

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo plán činnosti kontrolního a finančního výboru

K bodu č.5 - zastupitelstvo odsouhlasilo odměny zastupitelům pro rok 2009 ve stejné výši jako v roce 2008

K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo cenu půjčení sálu obecního úřadu, 1500 Kč/večer, při počtu lidí nad 40 cena 2000 Kč/večer

K bodu č.7 - zastupitelstvo vybralo pro prodej pozemků na akci "Zástavba území 16 RD" firmu Norbert Braun a Partners s.r.o. a zároveň zmocnilo starostu obce pana Jiřího Halberštáta k podpisu kupní smlouvy s touto firmou.

Těšovicích dne 9. 2. 2009
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 24. 4. 2009

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. zahájení
 2. Informace o schválení dotace na opravu fasády obecního úřadu od Krajského úřadu Karlovarského kraje
 3. Seznámení zastupitelů s nabídkami na opravu fasády
 4. Výběrové řízení
 5. Rozpočtové opatření č.1
 6. Zakončení zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o schválení dotace od Karlovarského kraje na opravu fasády obecního úřadu Těšovice.

K bodu 3
Starosta informoval o nabídkách jednotlivých stavebních firem:

K bodu 4
Byly porovnány nabídky jednotlivých firem, domluven termín realizace na období květen až červenec 2009 a rozhodnuto kontaktovat uvedené firmy s tím, zda jsou schopni dodržet uvedený termín. Další posouzení nabídek proběhne 11.5.2009, kdy se uskuteční mimořádné zasedání zastupitelstva k tomuto výběru.

K bodu 5
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1

K bodu 6
Starosta ukončil zasedání zastupitelstva.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém mimořádném zasedání dne 24. 4. 2009 vydává Usnesení č.44/2009 :

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo termín realizace opravy fasády obecního úřadu na květen až červenec 2009 a termín dalšího posouzení nabídek 11.5.2009

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1

Těšovicích dne 24. 4. 2009
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 17. 6. 2009

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s výsledky auditu 2008
 3. Schválení závěrečného účtu 2008
 4. Rekonstrukce OÚ
 5. kanalizace I. a II. etapa
 6. Žádosti o odkup pozemků
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Zakončení zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o závěrech auditu hospodaření obce za rok 2008. Zpráva o výsledku přezkumu hospodaření byla vyvěšena: 11.5.2009 a sejmuta: 31.5.2009.
Bylo konstatováno, že výsledek je bez závad.

K bodu 3
Starosta seznámil se závěrečným účtem za rok 2008 a podrobně rozebral jednotlivé položky. Závěrečný účet byl vyvěšen: 11.5.2009 a sejmut: 31.5.2009
V dalším jednání byl schválen jednomyslně.

K bodu 4
Zasedání bylo seznámeno s rekonstrukcí OÚ. Byla představena firma, která byla vybrána ve veřejné soutěži. Kromě toho byla dána informace o podepsané smlouvě i konečná částka za rekonstrukci.

K bodu 5
Starosta informoval o probíhající I. etapě kanalizace a o projektové práci na II. Etapě.

K bodu 6
Žádosti na odkup pozemků předloženy, na návrh pana Kříženeckého hlasování odloženo do doby, než bude p.Kříženecký s tímto záměrem seznámen.

K bodu 7
Schválení rozpočtového opatření č.2

K bodu 8
Starosta seznámil se směrnicí ke zpracování rozpočtu - Vnitřní norma č.1 a s " Poskytování dotací třetím osobám" a s "Usnesením zastupitelstva obce k rozpočtovým opatřením č.1" a "Směrnice č. 6"

K bodu 9
Starosta ukončil zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 17. 6. 2009 vydává Usnesení č.45/2009 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo vzalo na vědomí závěrečný audit za rok 2008

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo závěrečný účet za rok 2008

K bodu č.7 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2

K bodu č.8 - zastupitelstvo odsouhlasilo předložené směrnice - Vnitřní norma č.1 a s " Poskytování dotací třetím osobám" a "Usnesení zastupitelstva obce rozpočtové opatření č.1" a "Směrnice č. 6"

Těšovicích dne 17. 6. 2009
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Karel Kříženecký
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 21. 10. 2009

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.3
 3. Projednání vydávání rozhodnutí o kácení stromů
 4. Informace o kanalizaci I. a II. etapa
 5. Žádosti o odkup pozemků
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Zakončení zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva a občany obce.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č.3 obce pro rok 2009. Opatření je přiložené jako příloha č.1

K bodu 3
Starosta seznámil zastupitele o pověření Ing. Pavla Tatýrka k vydávání rozhodnutí k pořezání stromů u jednotlivých vlastníků a zároveň k posouzení jednotlivých žádostí o kácení.

K bodu 4
Starosta informoval o probíhající I. etapě kanalizace a o projektové práci na II. etapě. Současně byli občané informováni o povinnosti připojit se k nové kanalizaci a možnosti technické pomoci ze strany projekční kanceláře KV engineering spol. s.r.o.

K bodu 5
Žádosti na odkup pozemků
- Ing. Pavel Tatýrek - pozemek č.1322/61,1322/58
- p. M.Mučka - pozemek č. 1322/67
- p. Jan.Uhlig - pozemek č. 1322/69,1322/41
- p. Jindřich Kůta - pozemek č.1422/2 a,b

K bodu 6
Diskuse - informace o opravě vodovodu firmou Veolia, atd.

K bodu 7
Zastupitelstvo odsouhlasilo usnesení

K bodu 8
Starosta ukončil zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 21. 10. 2009 vydává Usnesení č.46/2009 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.3 na rok 2009

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo pověření Ing. P. Tatýrka na vydávání rozhodnutí k pořezání stromů mimo les

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo odkup pozemků:
Ing. Pavel Tatýrek - pozemek č.1322/61,1322/58
p. M.Mučka - pozemek č. 1322/67
p.Jan.Uhlig - pozemek č. 1322/69,1322/41

Těšovicích dne 21. 10. 2009
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Alena Smržová
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 28. 12. 2009

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s rozpočtovým opatřením č.4
 3. Projednání a schválení rozpočtu pro rok 2010,rozpočtového výhledu pro rok 2011 a 2012
 4. Schválení odměn zastupitelstva pro rok 2010
 5. Abdikace zastupitele p. Kříženeckého
 6. Předání sálu a nástrojů od předsedy kult. komise
 7. Diskuze
 8. Usnesení
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o rozpočtovém opatření č.4 obce pro rok 2009. Opatření je přiložené jako příloha č.1
schváleno

K bodu 3
Starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu pro rok 2010 a s výhledem pro rok 2011 a 2012 / příloha č.2 /
Dokument byl vyvěšen 30.11.2009 a sejmut 23.12.2009
Návrhy byly schváleny

K bodu 4
Starosta navrhl, aby výše odměn členům zastupitelstva byla stejná v roce 2010, jako v roce letošním.
Návrh byl schválen

K bodu 5
Starosta předložil abdikaci zastupitele Kříženeckého na vlastní žádost.
Zastupitelstvo souhlasí.

K bodu 7
Diskuse - informace o kanalizaci - II.etapa

K bodu 8
Zastupitelstvo odsouhlasilo usnesení

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 28. 12. 2009 vydává Usnesení č.47/2009 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4 na rok 2009

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2010 a výhled na rok 2011 a 2012 na vydávání rozhodnutí k pořezání stromů mimo les

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo odměny 2010 v relaci roku 2009.

K bodu č.5 - zastupitelstvo souhlasí s abdikací p. Kříženeckého na jeho vlastní žádost

Těšovicích dne 28. 2. 2010
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Zdena Pokorová
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 22. 2. 2010

Účast: 4 členové zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace o inventuře 2009
 3. Informace o závěrečném účtu 2009
 4. Hodnocení roku 2009
 5. Projednání kanalizace I. a II. etapa
 6. Odsouhlasení bezúplatného převodu pozemků od Pozemkového fondu České republiky
 7. Změna jednacího řádu
 8. Delegování starosty obce Těšovice na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská, a.s.
 9. Diskuse
 10. Ukončení zastupitelstva
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o inventuře za rok 2009

K bodu 3
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem 2009

K bodu 4
Starosta zhodnotil rok 2009

K bodu 5
Starosta s místostarostou informovali o postupu při zpracovávání dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na výstavbu kanalizace v obci. Územní řízení probíhá.

K bodu 6
Bylo projednáno a odsouhlaseno bezúplatné převedení pozemků od PF ČR v k.ú. Těšovice o parcelních číslech: 1322/66, 3990/4, 3994/1, 3994/3, 3994/4, 3997/3, 3997/1, 4001/1, 4006, 4011/1, 4011/2.

K bodu 7
Zastupitelstvo odsouhlasilo změnu jednacího řádu obce Těšovice

K bodu 8
Bylo projednáno a odsouhlaseno delegování starosty p. Halberštáta na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská, a.s.

K bodu 9
Proběhla diskuse s občany obce.

K bodu 10
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 22. 2. 2010 vydává Usnesení č.48/2010 :

K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo bezúplatné převedení pozemků od PF ČR v k.ú. Těšovice o parcelních číslech: 1322/66, 3990/4, 3994/1, 3994/3, 3994/4, 3997/3, 3997/1, 4001/1, 4006, 4011/1, 4011/2.

K bodu č.7 - zastupitelstvo schválilo změny v jednacím řádu

K bodu č.8 - zastupitelstvo schválilo delegování starosty p. Halberštáta na valnou hromadu společnosti Sokolovská vodárenská, a.s.

Těšovicích dne 22. 2. 2010
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Alena Smržová
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 17. 5. 2010

Účast: 4 členové zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Informace o výsledku auditu za rok 2009
 3. Informace o finanční zprávě za rok 2009
 4. Rozpočtové opatření č.1 - půjčka rodině Klonfarových 120 000,-Kč
 5. Nové směrnice v účetnictví
 6. Informace o postupu kanalizace - etapa I. a II.
 7. Diskuse
 8. Ukončení zastupitelstva
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o výsledku auditu za rok 2009

K bodu 3
Starosta seznámil zastupitele s finanční zprávou 2009

K bodu 4
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.1 pro rok 2010

K bodu 5
Starosta seznámil zastupitele s novými směrnicemi pro účetnictví obce

K bodu 6
Starosta s místostarostou informovali o postupu při zpracovávání dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na výstavbu kanalizace v obci - etapa I. a II.

K bodu 7
Proběhla diskuse s občany obce

K bodu 8
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 17. 5. 2010 vydává Usnesení č.49/2010 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo finanční zprávu 2009

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1 2010

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo nové směrnice pro účetnictví

Těšovicích dne 17. 5. 2010
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Alena Smržová
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 25. 8. 2010

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Seznámení s prací OÚ Těšovice mezi zasedáními
 3. Příprava voleb do obecního zastupitelstva
 4. Projednání průjezdu nákladních aut - navážka kamene
 5. Projednání odkupu části pozemku č.1453/1 pan Janoud, p.Toth - 1322/8, p. Zikmund - část pozemku 1303/1.
 6. Informace o postupu kanalizace - etapa I. a II.Schválení příspěvku pro občany na projektovou dokumentaci.
 7. Diskuse
 8. Rozpočtová změna č.2 2010 - schválení
 9. Ukončení zastupitelstva
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o činnosti obecního úřadu mezi jednotlivými zasedáními obecního zastupitelstva

K bodu 3
Starosta seznámil s přípravou do voleb do obecních zastupitelstev

K bodu 4
Starosta seznámil zastupitele a občany o jednání o průjezdu nákladních aut - návoz kamene k vychlazovacím rybníkům firmy HEXION. Byl vznesen požadavek na snížení průjezdní rychlosti nákladních aut na 30 km/hod

K bodu 5
Starosta seznámil zastupitele se žádostí o odkup části pozemku č.1453/1 panem Janoudem, dále pozemku č.1322/8 panem Tothem a části pozemku č. 1303/1 panem Zikmundem. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Těšovice a jsou ve vlastnictví obce Těšovice.

K bodu 6
Starosta s místostarostou informovali o postupu při zpracovávání dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení na výstavbu kanalizace v obci - etapa I. a II. Starosta informoval o příspěvku obce pro občany Těšovic na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek. Zastupitelstvo hlasovalo o schválení příspěvku.

K bodu 7
Proběhla diskuse s občany obce. Byl zde důrazně připomínkován smrad z tlakové kanalizace z Poříčí - domluven postup stížnosti na životní prostředí, dále neutěšený stav komunikace směrem ke kauflandu a k HEXIONU.

K bodu 8
Starosta seznámil s rozpočtovou změnou č.2 2010, zastupitelé hlasovali o schválení.

K bodu 9
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 25. 8. 2010 vydává Usnesení č.50/2010 :

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo odkup části pozemku č.1453/1 panem Janoudem, dále pozemku č.1322/8 panem Tothem a části pozemku č. 1303/1 panem Zikmundem. Všechny pozemky se nacházejí v k.ú. Těšovice a jsou ve vlastnictví obce Těšovice. Žádost p.Janouda vyvěšena 10.11.2007-27.11.2007, žádost pana Zikmunda vyvěšena 10.5.-25.5.2010 a žádost p. Totha vyvěšena 10.5.-25.5.2010.

K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo příspěvek 2100,-Kč na projektovou dokumentaci kanalizačních přípojek občanů Těšovic.

K bodu č.8 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2 2010

Těšovicích dne 25. 8. 2010
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Alena Smržová
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 4. 10. 2010

Účast: 4 členové zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Požadavky integrovaného záchranného systému
 3. Informace o kanalizačních přípojkách a příspěvcích
 4. Diskuse
 5. Návrh a schválení usnesení
 6. Ukončení zastupitelstva
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o nabídce HZS o umístění sirény na budovu obecního úřadu.

K bodu 3
Starosta seznámil s občany s postupem připojování jednotlivých kanalizačních přípojek. Dále informoval o jednání na krajské údržbě silnic Karlov. kraje, kde potvrdili celkovou opravu komunikace ze směru od firmy Hexion až ke konci obce u Kauflandu. Termín realizace je po dokončení přemostění z Královského Poříčí. Z tohoto důvodu je nutné urychlit výstavbu jednotlivých přípojek a obecní úřad nabídl příspěvek pro občany v tovární ulici na přípojky v částce 20 000,-Kč pro přípojky přes celou komunikaci a 10 000,-Kč pro přípojky jen částečně v komunikaci. Jmenovitě se jedná o V. Kříženeckého, Chreňákovi, Havelkovi, Vetchá, Seidlovi, Blažkovi.

K bodu 4
Proběhla diskuse, kde starosta odpověděl panu Widermanovi na jeho doporučený dopis s otázkou ohledně bezpečnostního přepadu v nové přečerpávající stanici.

K bodu 5
Starosta seznámil zastupitele s návrhem usnesení a proběhlo schvalování usnesení.

K bodu 6
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 4. 10. 2010 vydává Usnesení č.51/2010 :

K bodu č.3 - Zastupitelstvo schválilo příspěvky pro výstavbu kanalizačních přípojek v ulici Tovární, pro majitale nemovitostí V.Kříženeckého, Chreňákovi, Havelkovi, Vetchá, Seidlovi, Blažkovi. Výše 20 000,- pro V. Kříženeckého, Chreňákovi, Havelkovi, Blažkovi Výše 10 000,- pro Seidlovi a Vetchá dohromady

Těšovicích dne 4. 10. 2010
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Alena Smržová
Irena Klepáčková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 25. 10. 2010

Účast: 7 členové zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Výsledky voleb
 3. Slib zastupitelů
 4. Volba starosty a místostarosty, FV,KV a kulturního
 5. Rozpočtové opatření č.3/2010
 6. Projednání půjčky pí Malíkové
 7. Informace o II.etapě kanalizace
 8. Návrh a schválení usnesení
 9. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o výsledku voleb do zastupitelstva obce Těšovice

K bodu 3
Byl složen slib zastupitelů obce Těšovice

K bodu 4
Proběhla volba starosty a místostarosty obce. Navrhnuti byli: na funkci starosty pan Jiří Halberštát a funkci místostarosty Ing. Pavel Tatýrek. Návrhy byly přijaty v poměru 4:3. Současně bylo rozhodnuto, že odměny zastupitelstva budou ve stejné výši, jako na začátku roku 2010. Výše schválených odměn bude v usnesení zastupitelstva. Současně byla provedena volba předsedy kontrolního výboru a finančního výboru.

K bodu 5
Bylo projednáno a schváleno rozpočtové opatření č.3/2010

K bodu 6
Byla projednána a odsouhlasena půjčka pí Karle Malíkové ve výši 20 000,- Kč s úrokem jednorázově 10%. Starosta pověřen sepsáním smlouvy.

K bodu 7
Zasedání bylo seznámeno se situací stavebního řízení II. Etapy kanalizace. Účastník řízení pan Dlabač před územním řízením nesouhlasil s trasou kanalizace a na jeho popud byla změněna dokumentace k územnímu řízení, se kterou následně písemně souhlasil. V následné přípravě na stavební řízení odmítl podepsat "Smlouvu o právu provedení stavby " z důvodu, že nesouhlasí s novou trasou, která jím byla v územním řízení odsouhlasena. Obecní úřad s panem Dlabačem několikrát neúspěšně jednal a požadoval písemné vyjádření, které bylo dodáno 22.10.2010. Z těchto důvodů došlo ke zdržení zahájení stavebního řízení, k ohrožení zajištění dotací a hlavně k navýšení nákladů k stavebnímu řízení. Pan Dlabač byl písemně upozorněn na důsledky svého chování. Zastupitelstvo schválilo postup právní cestou proti panu Dlabačovi.

K bodu 8
Návrh a schválení usnesení

K bodu 9
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 25. 10. 2010 vydává Usnesení č.52/2010 :

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo volbou návrh na starostu a místostarostu. Starosta p. Jiří Halberštát a místostarosta Ing. Pavel Tatýrek zvoleni v poměru 4:3. Zastupitelstvo schválilo předsedy výborů: kontrolní - p. Pavel Klepáček, finanční - paní Helena Zikmundová.
Byly schváleny odměny zastupitelům ve stejné výši jako na začátku roku 2010:
p.Halberštát - starosta - 10 000,- Kč
Ing.Tatýrek - místostarosta - 5000,- Kč
p.Pavel Klepáček - předseda KV - 920,- Kč
pí.H.Zikmundová - předseda FV - 920,- Kč
K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 3/2010
K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo půjčku 20 000,-Kč paní Karle Malíkové.
K bodu č.7 - zastupitelstvo schválilo postup právní cestou proti panu Dlabačovi.

Těšovicích dne 25. 10. 2010
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 6. 12. 2010

Účast: 7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh rozpočtu na rok 2011 + výhled na rok 2013
 3. Schválení rozpočtu na rok 2011 + rozpočtové opatření č.4/2010
 4. Seznámení s výsledkem kanalizačních přípojek
 5. Informace o valné hromadě vodohospodářského svazku
 6. Různé a diskuse
 7. Návrh a schválení usnesení
 8. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o návrhu rozpočtu na rok 2011 a výhledu na rok 2013.

K bodu 3
Proběhlo hlasování o schválení rozpočtu na rok 2011 a výhledu na rok 2013 a rozpočtové opatření č.4/2010

K bodu 4
Starosta informoval o stavu realizace kanalizačních přípojek v I.etapě kanalizace. Dále byl starostou představen návrh finanční výpomoci vlastníkům jednotlivých přípojek v Tovární ulici, kteří si ji realizovali sami. Návrh je 2 500,- Kč na přípojku, jedná se o pana V.Petříka, Z. Kastlová, J.Bigas, J.Hanker. Dále místostarosta informoval o stavebním povolení na II.etapu kanalizace, postupu řízení po nesouhlasném stanovisku pana Dlabače s vedením kanalizace po jeho pozemku.

K bodu 5
Starosta informoval o valné hromadě vodohospodářského svazku a delegování starosty jako zástupce obce.

K bodu 6
Byla projednána černá skládka nad zahradou u RD č.p. 75.

K bodu 7
Návrh a schválení usnesení

K bodu 8
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 6. 12. 2010 vydává Usnesení č.53/2010 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo volbou návrh rozpočtu na rok 2011 a výhled na 2013 a rozpočtové opatření č.4/2010 poměrem hlasů : 5x souhlas, 2x se zdrželi hlasování
K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo volbou návrh na finanční příspěvek pro stavebníky kanalizačních přípojek v tovární ulici - jedná se o pana V.Petříka, Z. Kastlová, J.Bigas, J.Hanker, ve výši 2 500,- Kč na jednu přípojku. Poměr hlasů: 6x souhlas, 1x nesouhlas
K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo delegování starosty, pana Jiřího Halberštáta na valnou hromadu vodohospodářského svazku za obec Těšovice. Poměr hlasů: 7x souhlas
V Těšovicích dne 6. 12. 2010
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 14. 3. 2011

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání zprávy o výsledku auditu za rok 2010 a rozpočtové opatření č.1 pro rok 2011
 3. Schválení zprávy o výsledku hospodaření za rok 2010 a rozpočtového opatření č.1 pro rok 2011
 4. Informace o kanalizaci - výběrové řízení
 5. Žádosti o odkup pozemků
 6. Různé a diskuse
 7. Návrh a schválení usnesení
 8. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o výsledku auditu za rok 2010 a o rozpočtovém opatření č.1 pro rok 2011

K bodu 3
Proběhlo hlasování o schválení zprávy o hospodaření obce za rok 2010, výsledku auditu za rok 2010 a rozpočtovém opatření č.1 pro rok 2011

K bodu 4
Místostarosta informoval o výběrovém řízení na zhotovitele II. etapy kanalizace v obci Těšovice. Výběrové řízení vyhrála firma PVKP Stavební s.r.o. Byl projednán termín zahájení a průběh realizace kanalizace.

K bodu 5
Starosta informoval o žádostech na odkup pozemků pana Totha č.1400/2 část g ( 0,32 m2 ) , pana Hornera č.1322/50 ( 24 m2 ). Po informování proběhlo hlasování o prodeji výše uvedených pozemků.

K bodu 6
Proběhla diskuse s občany

K bodu 7
Návrh a schválení usnesení

K bodu 8
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 14. 3. 2011 vydává Usnesení č.54/2011 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2010, zprávu o výsledku auditu za rok 2010 a rozpočtové opatření č.1 za rok 2011
K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č.1400/2 část g ( 0,32 m2 )pan Toth a pozemku č.1322/50 ( 24 m2 )pan Horner.
V Těšovicích dne 14. 3. 2011
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 30. 5. 2011

Účast: 7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s postupem prací na kanalizaci - etapa II a vodovodu
 3. Informace o kanalizačních přípojkách jednotlivých vlastníků
 4. Projednání žádostí o odkup a pronájem pozemků
 5. Informace o soutěži vesnice roku
 6. Projednání a usnesení o delegaci na VSMOS
 7. Návrh a schválení usnesení
 8. Diskuse
 9. Závěr zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o postupu prací na II.etapě kanalizace a výměně vodovodu v obci Těšovice

K bodu 3
Místostarosta informoval o postupu na projektu přípojek jednotlivých vlastníků a územním řízení k přípojkám

K bodu 4
Starosta informoval o žádostech na odkup pozemků panu Václavu Rakovanovi č.3977/3( 88 m2 ), 3978/2 (326 m2), panu Alexandru Duškovi č.1442/1 ( cca. 300 m2 ). Žádost o pronájem pozemku p.č.1322/1 ( 700 m2) paní Gabriely Helešicové. Po informování proběhlo hlasování o prodeji výše uvedených pozemků.

K bodu 5
Starosta informoval o soutěži vesnice roku.

K bodu 6
Starosta informoval o delegaci na VSMOS a pak proběhlo hlasování o jeho delegování.

K bodu 7
Návrh a schválení usnesení

K bodu 8
Proběhla diskuse. Paní Budilová žádá o zajištění, aby na konci vesnice u jejich pozemku č.1335/4 bylo zamezeno vznikání černé skládky. Obecní úřad zajistí umístění cedule zakazující černou skládku. Na příštím zasedání bude projednáno další možné řešení.

K bodu 9
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 30. 5. 2011 vydává Usnesení č.55/2011 :

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo odkup pozemků panu Václavu Rakovanovi č.3977/3( 88 m2 ), 3978/2 (326 m2). Panu Alexandru Duškovi č.1442/1 ( cca. 300 m2 ) byla žádost pozastavena do vyřešení přístupu sousedů na jejich parcelu. Žádost o pronájem pozemku p.č.1322/1 ( 700 m2) paní Gabriely Helešicové schválena nebyla.
K bodu č.6 - zastupitelstvo odsouhlasilo delegování starosty na VSMOS
V Těšovicích dne 30. 5. 2011
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 17. 8. 2011

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Seznámení s postupem prací na kanalizaci - etapa II
 3. Rozpočtové opatření č.2
 4. Informace o odpadové společnosti
 5. Bezúplatné převody pozemků od PF ČR
 6. Plná moc JUDr. Kolárovi v případu p.Dlabače
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o postupu prací na II.etapě kanalizace.

K bodu 3
Starosta informoval o rozpočtovém opatření č.2 a proběhlo hlasování zastupitelstva o odsouhlasení rozpočtové změny č.2

K bodu 4
Starosta informoval o odpadové společnosti a odkupu akcií společnosti.

K bodu 5
Místostarosta informoval o bezúplatném převodu pozemků od PF ČR v k.ú. Těšovice, p.č. 1332, 1333, 1358/18, 1454/2 pro veřejně prospěšné stavby a zeleň. Proběhlo hlasování o zažádání o bezúplatný převod.

K bodu 6
Starosta informoval o pokračování případu pana Dlabače, který svým nesouhlasem při stavebním řízení na kanalizaci - etapa 2, způsobil obci škodu. Případ byl předán JUDr.Kolářovi a proběhlo hlasování o udělení plné moci pro zastupování obce Těšovice panem JUDr.Kolářem v tomto případu.

K bodu 7
Bylo projednáno zaměstnání pana Radka Malíka na veřejnoprospěšné práce v rámci alternativního trestu. Zastupitelstvo konstatovalo, že není možné vyčlenit zastupitele k trvalému hlídání pana Malíka.

K bodu 8
Proběhla diskuse.

K bodu 9
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 17. 8. 2011 vydává Usnesení č.56/2011 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.2
K bodu č.5 - zastupitelstvo odsouhlasilo požádání PF ČR o bezúplatný převod pozemků v k.ú. Těšovice číslo 1332, 1333, 1358/18, 1454/2 pro veřejně prospěšné stavby a zeleň.
K bodu č.6 - Zastupitelstvo schválilo jednomyslně plnou moc pro JUDr. Jana Kollára pro zastupování obce Těšovice ve věci náhrada škody způsobené panem Dlabačem
V Těšovicích dne 17. 8. 2011
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Marcela Dušková
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 19. 10. 2011

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Hodnocení postupu výstavby kanalizace
 3. Seznámení s dotací na veřejné osvětlení a schválení
 4. Seznámení s pořizováním nového územního plánu a schválení
 5. Seznámení s možností dotací na územní plán (průzkumy a rozbory)a schválení
 6. Žádosti o prodej pozemků
 7. Ostatní
 8. Návrh a schválení usnesení
 9. Závěr zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval přítomné občany o postupu prací na II.etapě kanalizace a vyhodnotil současný postup prací.

K bodu 3
Starosta informoval o možnosti dotací na veřejné osvětlení v obci. Proběhlo hlasování o zažádání o dotaci.

K bodu 4
Místostarosta informoval o zahájení pořizování nové územně plánovací dokumentace. Proběhlo hlasování o odsouhlasení pořízení nové ÚPO.

K bodu 5
Místostarosta informoval o možnosti čerpání dotace na ÚPD ještě v roce 2011. Proběhlo hlasování o schválení zažádání o dotaci od krajského úřadu Karlovarského kraje na ÚPO.

K bodu 6
Místostarosta informoval o nutnosti určení zastupitele obce spolupracujícího při pořizování ÚP. Proběhlo hlasování o určení zastupitele.

K bodu 7
Informace o pořízení ÚPD obecním úřadem obce s rozšířenou působností tj. úřadem územního plánování města Sokolov.

K bodu 8
Starosta informoval o žádosti na odkup pozemku č.611/1 - vodní plocha a č. 768/8, 768/10 - ostatní plocha v k.ú.Staré Sedlo ve vlastnictví obce Těšovice.

K bodu 9
Proběhla diskuse s příspěvky občanů.

K bodu 10
Návrh a schválení usnesení

K bodu 11
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 19. 10. 2011 vydává Usnesení č.57/2011 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo , že bude obec Těšovice žádat o dotaci na veřejné osvětlení
K bodu č.4 - zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje záměr pořídit nový územní plán obce
K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo , že obec Těšovice bude žádat o dotaci na nový územní plán obce od krajského úřadu Karlovarského kraje
K bodu č.6 - zastupitelstvo obce Těšovice určuje zastupitele Ing. Pavla Tatýrka pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování nového územního plánu obce
K bodu č.7 - zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje dle §6 odst.6 písm.b) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon ), žádost o pořizování dokumentace - územního plánu obce Městským úřadem Sokolov, tj. úřadem územního plánování, dle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
K bodu č.8 - zastupitelstvo schválilo prodej pozemků č.611/1 - vodní plocha a č. 768/8, 768/10 - ostatní plocha v k.ú.Staré Sedlo ve vlastnictví obce Těšovice
V Těšovicích dne 19. 10. 2011
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 14. 12. 2011

Účast: 7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh rozpočtu na rok 2012 + výhled na rok 2014
 3. Schválení rozpočtu na rok 2012
 4. Vyúčtování kanalizace
 5. Dotace osvětlení a ÚPD
 6. Různé a diskuze
 7. Návrh a schválení usnesení
 8. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele i občany o návrhu rozpočtu na rok 2012 a výhledu rozpočtu roku 2014 s rozpočtové opatření č.3 pro rok 2011, Návrh rozpočtu na rok 2012 a výhled na rok 2014 byl vyvěšen na úřední desce obce Těšovice 23.11.2011 a sejmut 14.12.2011. Návrh rozpočtu na rok 2012 byl schválen schodkový ve výši 800 tisíc Kč. Dále byly schváleny směrnice k provádění inventarizací majetku a směrnice odpisového plánu. Dále byly schváleny směrnice k provádění inventarizace majetku a směrnice odpadového plánu.

K bodu 3
Proběhlo schválení rozpočtu na rok 2012 a výhled na rok 2014 s výsledkem - 5 zastupitelů PRO a 2 zastupitelé PROTI

K bodu 4
Starosta informoval o dokončení kanalizace - etapa II a jejím vyúčtování. Zastupitelé byli seznámeni s vyúčtováním dotace od Krajského úřadu Karlovarského kraje.

K bodu 5
Starosta informoval přítomné o udělení dotace 40.000,- Kč na průzkumy k novému územnímu plánu od Krajského úřadu Karlovarského kraje a o postupu žádosti k dotaci na opravu veřejného osvětlení.

K bodu 6
Různé:
- Delegování starosty na valnou hromadu Vodohospodářského svazku Sokolov - zastupitelstvo schválilo usnesením delegování starosty na valnou hromadu VOSS 16.12.2011.
- Pověření k zastoupení zastupitele p. Wiedermanna k jednání o kanalizaci v části obce směrem k lávce přes řeku Ohři (jedná se o projednání technického řešení s projektantem firmy KV Ingeneering v rozsahu bezplatné nabídky).
- Pověření k zastoupení zastupitele p. Wiedermanna k jednání s firmou Veolia Sokolov o trase výjezdu nákladních aut z areálu firmy.
- Byl projednán příspěvek pro včelařské sdružení formou daru ve výši 2.000,- Kč.
- Projednání žádosti prodeje části obecního pozemku paní Duškové pozastaven. Bude provedena prohlídka na místě za účasti vlastníků okolních nemovitostí dne 16.12.2011 v 16.00 hodin.

K bodu 7
Návrh a schválení usnesení.

K bodu 8
Starosta ukončil zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 14. 12. 2011 vydává Usnesení č.58/2011 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo návrh rozpočtu na rok 2012 a výhled rozpočtu na rok 2014
K bodu č.4 - zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje záměr pořídit nový územní plán obce
K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo , že obec Těšovice bude žádat o dotaci na nový územní plán obce od krajského úřadu Karlovarského kraje
K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo delegování starosty na valnou hromadu Vodohospodářského svazku Sokolov
- zastupitelstvo schválilo pověření k zastoupení zastupitele p. Wiedermanna k jednání o kanalizaci v části obce směrem k lávce přes řeku Ohři (jedná se o projednání technického řešení s projektantem firmy KV Ingeneering v rozsahu bezplatné nabídky)
- zastupitelstvo schválilo pověření k zastoupení zastupitele p. Wiedermanna k jednání s firmou Veolia Sokolov o trase výjezdu nákladních aut z areálu firmy
- zastupitelstvo schválilo příspěvek pro včelařské sdružení formou daru ve výši 2.000,- Kč.
V Těšovicích dne 14. 12. 2011
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 22. 2. 2012

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Rozpočtové opatření č.1 - projednání a schválení
 3. Projednání smlouvy s Vodohospodářským sdružením Sokolov
 4. Projednání stavu pozemků u garáží
 5. Projednání souhlasu s převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú.Těšovice p.č.1322/66, 3997/1, 4004/1
 6. Informování o zahájení vodoprávního řízení vodního díla "Sokolov-intenzifikace ČOV"
 7. Informace o návrhu územního plánu
 8. Návrh na vyhlášku o zvýšení daně z nemovitosti
 9. Žádosti o prodej pozemků, věcné břemeno - Dušek Alexandr prodej pozemku p.č.1442/1 v k.ú.Těšovice o výměře 61 m2, Stanislav Škach prodej pozemku 1319 - nutno vyřešit věcné břemeno veřejné kanalizace, Vlastimil Zikmund prodej části pozemku 1322/1, Ing.Pavel Tatýrek věcné břemeno na odvod dešťové kanalizace a vypouštění z domácí ČOV na pozemku p.č.1322/11, Matyšek Jan prodej části pozemku 1322/1. Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú.Těšovice.
 10. Ostatní, diskuse
 11. Návrh a schválení usnesení
 12. Závěr zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval o rozpočtovém opatření č.1. Proběhlo hlasování o schválení rozpočtového opatření č.1.

K bodu 3
Starosta informoval o projednání smlouvy o smlouvě budoucí s Vodohospodářským sdružením Sokolov. Proběhlo hlasování o schválení uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.

K bodu 4
Starosta informoval o stavu pozemků u garáží, zakládání černých skládek na těchto pozemcích. Byl projednán záměr pronajmout, nebo prodat tyto obecní pozemky.

K bodu 5
Projednání souhlasu s převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú.Těšovice p.č.1322/66, 3997/1, 4004/1 a schválení

K bodu 6
Starosta informoval o zahájení vodoprávního řízení vodního díla "Sokolov-intenzifikace ČOV"

K bodu 7
Místostarosta informoval o návrhu územního plánu a současně zastupitelstvo projednalo požadavek vymezení specifických ploch pro výstavbu větrných elektráren

K bodu 8
Starosta informoval o možnostech úpravy daně z nemovitosti formou obecní vyhlášky. Zastupitelé schválili přípravu obecní vyhlášky.

K bodu 9
Starosta informoval o žádostech o odkup pozemků a věcné břemeno - Dušek Alexandr prodej pozemku p.č.1442/1 v k.ú.Těšovice o výměře 61 m2, Stanislav Škach prodej pozemku 1319 - nutno vyřešit věcné břemeno veřejné kanalizace, Vlastimil Zikmund prodej části pozemku 1322/1, Ing.Pavel Tatýrek věcné břemeno na odvod dešťové kanalizace a vypouštění vod z domácí ČOV na pozemku p.č.1322/11, Matyšek Jan prodej části pozemku 1322/1. Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú.Těšovice. Proběhlo hlasování.

K bodu 10
Informace o maškarním plese 10.3.2012. Při povolených žádostech o vyřezání stromů na soukromých pozemcích je odsouhlasena náhradní výsadba přes pana Matyška. Projednáno kácení stromů na černo na pozemku 3977/6 pana Rakovana. Odsouhlaseno nahlášení na IŽP Karlovy Vary.

K bodu 11
Návrh a schválení usnesení

K bodu 12
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 22.2.2012 vydává Usnesení č.59/2012 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1
K bodu č.3 - zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje záměr uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s Vodohospodářským sdružením Sokolov o převodu části kanalizace na sdružení

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo , že obec Těšovice souhlasí s převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú.Těšovice p.č.1322/66, 3997/1, 4004/1, zatížených pronájmem třetí osobě

K bodu č.7 - zastupitelstvo obce Těšovice schválilo pro návrh územního plánu nepožadovat vymezení specifických ploch pro výstavbu větrných elektráren

K bodu č.8 - zastupitelstvo obce Těšovice schvaluje vypracování návrhu na vyhlášku o zvýšení daně z nemovitosti

K bodu č.9 - zastupitelstvo schválilo prodej pozemků a věcné břemena: Dušek Alexandr prodej pozemku p.č.1442/1 v k.ú.Těšovice o výměře 61 m2( vyvěšeno 11.1.2012 a sejmuto 31.1.2012),Stanislav Škach prodej pozemku 1319 - nutno vyřešit věcné břemeno veřejné kanalizace ( vyvěšeno 11.1.2012 a sejmuto 11.2.2012), Vlastimil Zikmund prodej části pozemku 1322/1 (vyvěšeno 25.1.2012 a sejmuto 21.2.2012), Ing.Pavel Tatýrek věcné břemeno na odvod dešťové kanalizace a vypouštění vod z domácí ČOV na pozemku p.č.1322/11 ( vyvěšeno 11.1.2012 a sejmuto 12.2.2012), Matyšek Jan prodej části pozemku 1322/1 ( vyvěšeno 12.1.2012 a sejmuto 15.2.2012). Všechny uvedené pozemky jsou v k.ú.Těšovice.

V Těšovicích dne 22. 2. 2012
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Nahoru


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 14. 5. 2012

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Zpráva o výsledku o přezkoumání hospodaření za rok 2011 - projednání a schválení
 3. Schválení závěrečného účtu 2011 - projednání a schválení
 4. Projednání zadání návrhu územního plánu obce Těšovice - projednání a schválení
 5. Projednání souhlasu s úplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú.Těšovice p.č.1332, 1333, 1358/18,1454/2
 6. Projednání rozpočtového opatření č. 2/2012 - schválení
 7. Projednání žádosti MěÚ Sokolov na spoluúčasti při výstavbě psího útulku
 8. Ostatní
 9. Diskuse
 10. Návrh a schválení usnesení
 11. Závěr zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval o zprávě z výsledku o přezkoumání hospodaření za rok 2011 - projednání a schválení - všichni pro

K bodu 3
Schválení závěrečného účtu 2011 - projednání a schválení - všichni pro

K bodu 4
Projednání zadání návrhu územního plánu obce Těšovice - projednání a schválení - všichni pro

K bodu 5
Projednání souhlasu s úplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú.Těšovice p.č.1332, 1333, 1358/18, 1454/2 - všichni pro

K bodu 6
Projednání rozpočtového opatření č. 2/2012 - schválení - všichni pro

K bodu 7
Starosta informoval o žádosti MěÚ Sokolov o schválení příspěvku na krajský psí útulek, proběhlo hlasování

K bodu 8
Starosta informoval o neplatičích TKO pro rok 2012.

K bodu 9
Diskuse občanů

K bodu 10
Návrh a schválení usnesení

K bodu 11
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 14.5.2012 vydává Usnesení č.60/2012 :

K bodu č.2,3 - zastupitelstvo schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2011, včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bez výhrad
K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo zadání návrhu územního plánu obce Těšovice z května 2012

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo , že obec Těšovice souhlasí s úplatným převodem pozemků od Pozemkového fondu ČR v k.ú.Těšovice p.č.1332, 1333, 1358/18, 1454/2.

K bodu č.6 - zastupitelstvo obce Těšovice schválilo rozpočtové opatření č.2 pro rok 2012

K bodu č.7 - zastupitelstvo obce Těšovice neschvaluje příspěvek na krajský psí útulek

V Těšovicích dne 14. 5. 2012
Zapsal:Ing.Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Marcela Dušková
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 27. 6. 2012

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Smlouva o bezúplatném převodu pozemku 3998/22 od úřadu pro zastupování státu - projednání
 3. Úřad pro zastupování státu - nabídka pozemku 1489/2 - projednání
 4. Projednání žádosti paní Trojanové, výstavba RD
 5. Projednání žádosti paní Trojanové - zařazení pozemků do rozvojových ploch nového UP
 6. Vyhlášení výběrového řízení na dětské hřiště a víceúčelové hřiště
 7. Rozpočtové opatření č.3 - projednání
 8. Informace o dotaci na veřejné osvětlení
 9. Diskuse a ostatní
 10. Usnesení
 11. Ukončení zasedání
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval o smlouvě o bezúplatném převodu pozemku 3998/22 od úřadu pro zastupování státu - proběhlo hlasování - odsouhlaseno

K bodu 3
Úřad pro zastupování státu - nabídka pozemku 1489/2 - zastupitelstvo neschválilo úplatný převod

K bodu 4
Projednání žádosti paní Trojanové, výstavba RD - zastupitelstvo neschválilo žádost

K bodu 5
Projednání žádosti paní Trojanové - zařazení pozemků do rozvojových ploch nového UP - zastupitelstvo neschválilo žádost

K bodu 6
Vyhlášení výběrového řízení na dětské hřiště a víceúčelové hřiště - odsouhlaseno zveřejnění na stránkách obce

K bodu 7
Projednání rozpočtového opatření č. 3/2012 - schválení - všichni pro

K bodu 8
Informace o dotaci na veřejné osvětlení, starosta informoval zastupitele

K bodu 9
Starosta seznámil zastupitele s žádostí Krajské správy silnic Karlovy Vary o majetkoprávní vypořádání stavby "III/00630 silniční propojení Sokolov, Těšovice - Královské Poříčí" - viz. Příloha usnesení č.1. Zastupitelé schválili bezúplatné převody. Diskuse občanů

K bodu 10
Návrh a schválení usnesení

K bodu 11
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 27.6.2012 vydává Usnesení č.61/2012 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku 3998/22 od Úřadu pro zastupování státu

K bodu č.3 - zastupitelstvo neschválilo úplatný převod pozemku 1489/2 od Úřadu pro zastupování státu

K bodu č.4 - zastupitelstvo neschválilo žádost paní Trojanové, výstavba RD

K bodu č.5 - zastupitelstvo neschválilo žádost paní Trojanové, zařazení pozemků do rozvojových ploch nového UP

K bodu č.6 - zastupitelstvo odsouhlasilo zveřejnění výběrového řízení na stránkách obce

K bodu č.7 - zastupitelstvo odsouhlasilo rozpočtové opatření č. 3/2012

K bodu č.9 - zastupitelstvo odsouhlasilo převody dle přílohy usnesení č.1 - k nahlédnutí na OÚ Těšovice

V Těšovicích dne 27. 6. 2012
Zapsal:Pavel Klepáček
Ověřovatelé zápisu: Marcela Dušková
Helena Zikmundová

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 19. 9. 2012

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Výstavba víceúčelového hřiště a dětského hřiště
 3. Rozpočtová změna č.4
 4. Seznámení s obecní vyhláškou o dani z nemovitosti z února 2012
 5. Věcná břemena a odkup pozemků
 6. Projednání nové koncepce práce s mládeží
 7. Informace o volbách do krajského zastupitelstva
 8. Diskuse
 9. Usnesení
 10. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele a občany o výběrovém řízení na dětské a víceúčelové hřiště. Vyhrála firma GRANA. Zemní práce, úpravu povrchů a oplocení si obec zajistí sama. Zastupitelstvo výběrové řízení a postup výstavby odsouhlasilo.

K bodu 3
Proběhlo schválení rozpočtové změny č. 4 zastupiteli.

K bodu 4
Bod byl stažen z projednávání.

K bodu 5
Bylo projednáno věcné břemeno na pozemku firmy SUa.s., kde vede obecní kanalizace, viz. příloha - smlouva o zřízení věcného břemene a jeho zpoplatnění. Dále odkup pozemku od firmy Sua.s., na kterém stojí přečerpávací stanice obecní kanalizace. Proběhlo hlasování zastupitelů.

K bodu 6
Noví nájemci restaurace U SLUNCE představili záměr pořádat akce pro děti a kulturní akce v obci.

K bodu 7
Starosta informoval o termínu voleb do krajského zastupitelstva.

K bodu 8
Diskuse:
- Pokračování kanalizace - nákup pozemku od pana Smrže pro trasu kanalizace
- Rekonstrukce osvětlení - probíhá, ukončení do konce září 2012

K bodu 9
Zastupitelé odsouhlasili usnesení

K bodu 10
Starosta ukončil veřejné zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 19.9.2012 vydává Usnesení č.62/2012 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo dodavatele dětského a víceúčelového hřiště firmu GRANA. Dále výstavbu oplocení a povrchů hřiště zajistí obec Těšovice.

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 4

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo odkup pozemku a věcné břemeno od firmy SU a.s. - příloha

K bodu č.8 - zastupitelstvo schválilo odkup pozemku pro kanalizaci od pana Smrže.

V Těšovicích dne 19. 9. 2012
Zapsal:Ing. Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Marcela Dušková
Pavel Klepáček

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 12. 12. 2012

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Návrh rozpočtu na rok 2013 a výhled rozpočtu na 2015
 3. Rozpočtová změna č.5,6,7
 4. Návrh na delegování starosty obce na valnou hromadu VSMOS
 5. Seznámení s výsledkem dotací na osvětlení a dětské hřiště
 6. Seznámení s výsledkem auditu
 7. Pronájem pozemku
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva. Zastupitelka paní Dušková se omluvila ze zasedání.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele a občany o návrhu rozpočtu na rok 2013 a výhledu rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 27.11.2012 do 12.12.2012. Zastupitelstvo rozpočet odsouhlasilo jako vyrovnaný.

K bodu 3
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou číslo 5, 6, 7. Zastupitelstvo změny odsouhlasilo.

K bodu 4
Starosta informoval o valné hromadě VSMOS a delegování zástupce na valnou hromadu za obec. Zastupitelstvo odsouhlasilo delegovat starostu obce.

K bodu 5
Starosta informoval o stavu akcí veřejné osvětlení a dětské a multifunkční hřiště a čerpání dotací na tyto akce.

K bodu 6
Starosta informoval o výsledku předauditu na obci s hodnocením "A".

K bodu 7
Starosta informoval o žádosti zahrádkářské osady Těšovice 1 na odkup nebo pronájem části pozemků 1487/4, 3978/3, 3977/4 v k.ú. Těšovice za účelem zajištění přístupu k vodnímu zdroji na zálivku jejich zahrad, který dlouhodobě využívají. Zastupitelstvo odsouhlasili nájem pozemku s předkupním právem.

K bodu 8
Různé: - zastupitel pan Wiederman předložil návrh na umístění sběrného dvora a úpravy ostrůvku u kaštanu pod hospodou u Slunce. Zastupitelé odsouhlasili, že se tím budou zabývat.

K bodu 9
Diskuse

K bodu 10
Usnesení zastupitelstva

K bodu 11
Starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 12.12.2012 vydává Usnesení č.63/2012 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2013 a výhled rozpočtu na rok 2015. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce od 27.11.2012 do 12.12.2012. Návrh rozpočtu na rok 2013 byl schválen jako vyrovnaný 1 896 000,- Kč.

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 5,6,7.

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo delegování starosta obce na valnou hromadu VSMOS.

K bodu č.7 - zastupitelstvo schválilo pronájem části (600 m2)pozemků 1487/4, 3978/3, 3977/4 v k.ú. Těšovice zahrádkářské osadě Těšovice 1 za účelem zajištění přístupu k vodnímu zdroji na zálivku jejich zahrad, s předkupním právem. Žádost podána a vyvěšena 25.6.2012 a sejmuta 20.7.2012.

V Těšovicích dne 12. 12. 2012
Zapsal:Ing. Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Pavel Klepáček

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 18. 02. 2013

Účast: 7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Projednání problematiky odpadů
 3. Rozpočtová změna č.1
 4. Návrh na zřízení pracovní skupiny - zvýšení daně z nemovitosti
 5. Projednání žádosti o odkup pozemku č. 608/3 v k.ú. Staré Sedlo v majetku obce Těšovice
 6. Projednání žádosti okr. soudu - přísedící
 7. Informace o dotaci - veřejné osvětlení
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Usnesení
 11. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele a občany o návrhu na přípravu výběrového řízení na dodavatele svozu SKO. Současně byla přednesena prezentace o krajské odpadové společnosti panem Ing. Josefem Horou, starostou města Chodov. Zastupitelé odsouhlasili vyhlášení výběrového řízení s ukončením do konce března 2013. Všichni zastupitelé hlasovali pro.

K bodu 3
Starosta seznámil zastupitele s rozpočtovou změnou číslo 1. Zastupitelstvo změny odsouhlasilo - všichni pro.

K bodu 4
Starosta informoval o návrhu na zřízení pracovní skupiny - příprava zvýšení daně z nemovitosti. Byla schválena skupina o členech - Helena Zikmundová, Jan Wiedermann. Termín předložení návrhu do konce května 2013.

K bodu 5
Starosta informoval o žádosti o odkup pozemku č. 608/3 v k.ú. Staré Sedlo ve vlastnictví obce Těšovice.Žadatel Martin Bucek, Luční 279, 357 46 Staré Sedlo u Sokolova. Vyvěšeno 28.1.2013, sejmuto 18.2.2013.

K bodu 6
Starosta informoval o žádosti okresního soudu v Sokolově o obsazení funkce přísedící u soudu.

K bodu 7
Starosta informoval o dotaci na veřejné osvětlení, jejím průběhu.

K bodu 8
Různé: nepovolené řezání stromů v zahrádkářské osadě, pan Kříženecký ukáže zastupitelům, kde stromy odřezány

K bodu 9
Diskuse - oprava komunikace u pani Dundrové, reklamace opravy po realizaci kanalizace. Obec zajistí do konce července 2013.

K bodu 10
Usnesení zastupitelstva

K bodu 11
Starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 18. 2. 2013 vydává Usnesení č.64/2013 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo vyhlášení výběrového řízení na dodavatele svozu SKO s ukončením do konce března 2013.

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č. 1

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo odkup pozemku č. 608/3 v k.ú. Staré Sedlo ve vlastnictví obce Těšovice.Žadatel Martin Bucek, Luční 279, 357 46 Staré Sedlo u Sokolova. Vyvěšeno 28.1.2013, sejmuto 18.2.2013.

V Těšovicích dne 18. 2. 2013
Zapsal:Ing. Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Pavel Klepáček

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 27. 3. 2013

Účast: 7 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení
 2. Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Těšovice za rok 2012
 3. Závěrečný účet obce Těšovice za rok 2012
 4. Návrh vyhlášky o změně daně z nemovitosti
 5. Úplatný převod pozemku 1358/18 a 1454/2 v k.ú. Těšovice
 6. Informace o výběrovém řízení na svoz odpadů, příprava změny platby za odpady
 7. Diskuse
 8. Usnesení
 9. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitele o zprávě o přezkoumání hospodaření obce Těšovice za rok 2012. Vyvěšeno 25.2.2013, sejmuto 15.3.2013. Zastupitelé odsouhlasili zprávu.

K bodu 3
Starosta seznámil zastupitele se závěrečným účtem obce Těšovice za rok 2012. Vyvěšeno dne 25.2.2013, sejmuto 15.3.2013.

K bodu 4
Zastupitel pan Wiedermann informoval zastupitele o nové vyhlášce, která mění da z nemovitosti.

K bodu 5
Starosta informoval o úplatném převodu pozemku 1358/18 a 1454/2 v k.ú. Těšovice. Zastupitelstvo odložilo projednání prodeje na neurčito.

K bodu 6
Starosta informoval o výběrovém řízení na svoz odpadů, přípravě změny platby za odpady.

K bodu 7
Proběhla diskuse. Byla projednáno sekání trávy na obci, bude vybrán pracovník k udržování zeleně. Projednáno uklizení prostoru u pozemku pana Skacha.

K bodu 8
Usnesení zastupitelstva

K bodu 9
Starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 27. 3. 2013 vydává Usnesení č.65/2013 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Těšovice za rok 2012 bez výhrad.

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo závěrečný účet hospodaření obce za rok 2012.

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo odložit prodej pozemků 1358/18 a 1454/2 v k.ú. Těšovice na neurčito.

V Těšovicích dne 27. 3. 2013
Zapsal:Ing. Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Pavel Klepáček

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 29. 5. 2013

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Výsledky výběrového řízení na svoz komunálního odpadu
 3. Výpověd svozové firmě komunálního odpadu Marius Pedersen
 4. Schválení půjčky pro manžele Klonfarovi
 5. Delegace na valnou hromadu VSMOS
 6. Schválení rozpočtové změny č.2/2013
 7. Usnesení
 8. Diskuse
 9. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva.
Na žádost zastupitele p.Wiedermanna bylo odhlasováno zařazení bodu "Vstup obce do KOS" do programu veřejného zasedání jako bod č.1A.

K bodu 1A
Zastupitel p.Wiedermann informoval o problematice vstupu do KOS (Krajská odpadová společnost) přítomné občany. Zastupitelstvo odhlasovalo vstup do KOS

K bodu 2
Občanům byly podány informace o způsobu výběrového řízení a o následném vítězi tohoto výběrového řízení - firmě SOTES.

K bodu 3
V návaznosti na problematiku v bodě 2, byly podány informace o výpovědi smlouvy svozové firmě komunálního odpadu Marius Pedersen

K bodu 4
Starosta informoval o žádosti manželů Klonfarových o finanční půjčku. Zároven informoval o podmínkách půjčky.
Zastupitelstvem byla odsouhlasena půjčka manželům Klonfarovým.

K bodu 5
Byla projednána delegace na valnou hromadu VSMOS. Delegován byl starosta obce.
Zastupitelstvo odhlasovalo delegaci starosty na VSMOS.

K bodu 6
Starosta informoval o nutnosti rozpočtové změny č.2/2013.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.2/2013

K bodu 7
Usnesení zastupitelstva

K bodu 8
Byly projednány problémy s při obecním sekání trávy; dodělávky víceúčelového a dětského hřiště (terénní úpravy, lavičky.); problematika chodníku pro pěší směr Michal; žádost o umístění zrcadla při výjezdu od garáží v Těšovickém kopci; žádost o umístění pevné překážky na příjezdu k zahrádkám (za starou školou); příspěvek na úpravu komunikace p.Petřík a p,Seidl; odvod deštové vody v obci

K bodu 9
Starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 29. 5. 2013 vydává Usnesení č.66/2013 :

K bodu č.1A - zastupitelstvo schválilo vstup obce Těšovice do Krajské odpadové společnosti

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo vítěze svozu komunálního odpadu, firmu SOTES

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo výpověd´ smlouvy s původní firmou pro svoz komunálního odpadu, firmou Marius Pedersen

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo půjčku manželům Klonfarovým

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo delegaci starosty obce Těšovice na valnou hromadu VSMOS

K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.2/2013 včetně navýšení odměn starosta a ekonomky

V Těšovicích dne 29. 5. 2013
Zapsal: Pavel Klepáček
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 19. 8. 2013

Účast: 4 členové zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Informace o aktualizaci obecních vyhlášek
 3. Prodej pozemků 1358/18, 1454/2, část pozemku 1401/1, 1440/5, 1422, 1308/2 v k.ú. Těšovice
 4. Informace o auditu 08/2013
 5. Informace o zahájení činností na další etapě kanalizace
 6. Schválení rozpočtové změny č.3/2013
 7. Usnesení
 8. Diskuse
 9. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Občanům byly podány informace o aktualizaci obecních vyhlášek

K bodu 3
Proběhlo hlasování o prodeji pozemků 1358/18, 1454/2 v k.ú. Těšovice firmě Recys Mach, žádost vyvěšena od 20.7.2013 do 10.8.2013. Dále bylo hlasováno o žádosti pana J. Kůty o pronájmu a odkoupení části pozemku 1401/1, 1422 a 1440/5, žádost vyvěšena 3.7.2013 a sejmuta 14.8.2013. Dále oznámen prodej parcely 1308/2 v k.ú. Těšovice panu Nedvídkovi.

K bodu 4
Starosta informoval o auditu obce z 08/2013

K bodu 5
Bylo projednáno zahájení další etapy kanalizace, vypracování územní a stavební dokumentace. Předložena nabídka firmy Ing. Petra Neubauerová na uvedené práce.

K bodu 6
Starosta informoval o nutnosti rozpočtové změny č.3/2013.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.3/2013

K bodu 7
Usnesení zastupitelstva

K bodu 8
Bylo projednána možnost odkupu obecních pozemků pod zahradami u RD pana Picky a Zikmunda. Bylo projednáno upozornění firmy PVKP p. Veverka k opravě silnice u Dundrů po realizaci kanalizace.

K bodu 9
Starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 19. 8. 2013 vydává Usnesení č.67/2013 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo prodej pozemků 1358/18, 1454/2 v k.ú. Těšovice firmě Recys Mach, žádost vyvěšena od 20.7.2013, sejmuta 10.8.2013. Dále byl odhlasován prodej a pronájem části pozemku 1401/1, 1422 a 1440/5 v k.ú. Těšovice panu J. Kůtovi, žádost vyvěšena 3.7.2013 a sejmuta 14.8.2013.

K bodu č.4 - zastupitelstvo schvaluje účetní uzávěrku za rok 2012 v rozsahu výkazů - výsledovka, příloha, výkaz zisku a ztráty k 31.12.2012

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo nabídku firmy Ing. Petra Neubauerová na vypracování územní a stavební dokumentace k dalšímu pokračování kanalizace.

K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.3/2013

V Těšovicích dne 19. 8. 2013
Zapsal: Ing. Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 16. 10. 2013

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Informace o aktualizaci obecní vyhlášky o odpadech
 3. Vyhláška o odpadech - schválení
 4. Pronájem části pozemku 1428/1 v k.ú. Těšovice - pan Václav Sekal, M.Majerové 1748, Sokolov
 5. Schválení žádosti o půjčku 60 000,- Kč - pan Zdeněk Vik
 6. Schválení rozpočtové změny č.4/2013
 7. Ostatní: Podány informace ke stavu pořizování ÚP Těšovice
 8. Usnesení
 9. Diskuse: oprava silnice u Dundrů, informace o veřejném zasedání zastupitelstva - nad rámec povinností daných zákonem, oprava silnice po přípojkách na vodu do zahrad u RD č.p.61.
 10. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva.

K bodu 2
Občanům byly podány informace o aktualizaci obecních vyhlášek - p. Wiedermann.

K bodu 3
Proběhlo hlasování o obecní vyhlášce o odpadech č.6/2013.

K bodu 4
Proběhlo hlasování o pronájmu části pozemku 1428/1 v k.ú. Těšovice - pan Václav Sekal, M.Majerové 1748, Sokolov.

K bodu 5
Bylo projednána žádost o půjčku 60 000,- Kč na nový kotel do RD - pan Zdeněk Vik, proběhlo hlasování zastupitelů.

K bodu 6
Starosta informoval o nutnosti rozpočtové změny č.4/2013.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.4/2013

K bodu 7
Pořizování ÚP Těšovice se k dnešnímu dni nachází ve fázi úpravy před veřejným projednáním ( § 52 stavebního zákona ). Společné jednání se konalo dne 17. března 2013. Následně požádal pořizovatel dne 21. května 2013 Krajský úřad Karlovarského kraje, jako nadřízený orgán, o stanovisko, které obdržel 11. června 2013. Dne 25. června 2013 byly zhotoviteli ÚP předány pokyny a podklady pro úpravu návrhu před veřejným projednáním. V současné době řeší zhotovitel problematiku okružní křižovatky s ohledem na sběrnou komunikaci v jihovýchodní části obce.

K bodu 8
Usnesení zastupitelstva

K bodu 9
Diskuse: proběhla informace o opravě silnice u paní Dundrové, informovat zahrádkáře o opravě silnice po přípojkách na vodu, diskuse o informování občanů o termínech veřejného zasedání - nutná domluva zastupitelstva.

K bodu 10
Starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 16. 10. 2013 vydává Usnesení č.68/2013 :

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo obecní vyhlášku o odpadech OZV 6/2013 a její přílohy č. 1,2

K bodu č.4 - zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku 1428/1 v k.ú. Těšovice - pan Václav Sekal, M.Majerové 1748, Sokolov.

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo půjčku 60 000,- Kč na nový kotel do RD - pan Zdeněk Vik, Těšovice č.p.107

K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu č.4/2013

K bodu č.7 - zastupitelstvo bere na vědomí informace ke stavu pořizování ÚP Těšovice

V Těšovicích dne 16. 10. 2013
Zapsal: Ing. Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 25. 10. 2013

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Vyhláška č. 5-1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti - hlasování o schválení
 3. Usnesení
 4. Závěr
K bodu 1
Starosta zahájil zasedání a nechal hlasovat o programu. Program jednohlasně odsouhlasen.

K bodu 2
Starosta informoval zastupitelstvo o zjištěné chybě v obecně závazné vyhlášce č. 5/2013. Chyba byla zjištěna kontrolou ministerstva vnitra, pracoviště Karlovy Vary. Byla předložena OZV č. 5-1/2013, která mění OZV č. 5/2013 a dává jí do souladu s platnou legislativou. Proběhlo hlasování o schválení OZV č. 5-1/2013.

K bodu 3
Usnesení zastupitelstva

K bodu 4
Starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 25. 10. 2013 vydává Usnesení č.69/2013 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo OZV č. 5-1/2013, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

V Těšovicích dne 25. 10. 2013
Zapsal: Ing. Pavel Tatýrek
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Pavel Klepáček

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 11. 12. 2013

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Schválení rozpočtu na rok 2014, rozpočtové opatř.č.5/2013
 3. Usnesení pro valnou hromadu VSMOS
 4. Seznámení s vyhláškami obce
 5. Odkup pozemků
 6. Diskuse
 7. Usnesení
 8. Závěr
K bodu 1
Pan starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo program.

K bodu 2
Občané byli podrobně seznámeni s rozpočtem na rok 2014 a se změnou rozpočtového opatření č.5/2013.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014 jako vyrovnaný - 2.143.000,-Kč. Vyvěšen byl od 18.11.2013 do 10.12.2013. A dále schvaluje, že závazným ukazatelem rozpočtu na rok 2014 je § rozpočtové skladby.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.5/2013.
Zastupitelstvo se seznámilo s rozborem pohledávky u Rodinné záložny a plněním odškodnění částečného a konečného vyrovnání. Zbytek pohledávky pro nevymahatelnost ve výši 409.480 Kč a odpis z úroků dlužné částky ve výši 66.562,58 Kč navrhuje k odpisu z účetnictví obce. Zastupitelstvo souhlasí s tímto řešením.

K bodu 3
Byla projednána delegace na valnou hromadu VSMOS. Jako delegát na VSMOS byl vyslán pan starosta.
Zastupitelstvo odhlasovalo delegaci pana starosty na VSMOS. / Viz přil. usnesení /

K bodu 4
Občané byli seznámeni s vyhláškami obce. Pro rok 2014 došlo k navýšení daně z nemovitosti. Dále o nutnosti doplnění do obecní vyhlášky - vybudování vymezených parkovacích míst aut s možností ročního předplatného a zřízení vymezeného parkování u OÚ pouze pro potřeby OÚ.

K bodu 5
Po obnoveném jednání se zastupiteli zahrádkářů došlo ke zrušení původní nájemní smlouvy a bylo dohodnuto odprodání dotyčného pozemku za daných podmínek dle zápisu z jednání 13.11.2013:

1.oplocení celého pozemku.
2.vyčištění a udržování vodní plochy.
3.přestěhování nádrží na vodu na určené místo
4.směna části pozemku s p, Rakovanem
Přítomen jednání byl i majitel přilehlé nemovitosti pan Rakovan, který nabídl pomoc se svým technickým vybavením při čištění rybníka a stěhování nádrží na vodu.
Zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku za dohodnutých podmínek.

Dále se projednal bezplatný převod pozemků obci od pozemkového úřadu ČR. Jedná se o pozemky:
3990/4 - 230 m2
3994/3 - 14 m2
3997/3 - 7 m2
4006/- - 517 m2
Zastupitelstvo schválilo převod jmenovaných pozemků.
Dále pan starosta seznámil občany s žádostí pana Tatýrka a pana Vavřínka o odkoupení části obecního pozemku sousedícího s jejich pozemky za předpokladu dodržení cesty k RD pana Kočiše. Chybí písemná žádost p. Vavřínka.

K bodu 6
Pan starosta seznámil občany s možností instalace fotopastí na území obce. Zhodnotil bezproblémový průběh výměny popelnic. Občané chválí zorganizování a pěkný průběh Mikulášské besídky pro děti. Pan starosta pozval důchodce obce na pravidelné roční setkání dne 20.12.2013 a též pozval občany na Štědrovečerní setkání u vánočního stromu v ulici u točny.

K bodu 7
Usnesení zastupitelstva

K bodu 8
Na závěr pan starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 11. 12. 2013 vydává Usnesení č.70/2013 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2014.
- zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.5/2013.
- zastupitelstvo schválilo odpis pohledávky včetně úroků

K bodu č.3 - zastupitelstvo odhlasovalo delegaci pana starosty na VSMOS.

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo odprodej pozemku za dohodnutých podmínek.
- zastupitelstvo schválilo převod pozemků.

V Těšovicích dne 11. 12. 2013
Zapsala: Helena Zikmundová
Ověřovatelé zápisu: Jan Wiedermann
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 27. 1. 2014

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Předložení vyhlášky o místních poplatcích ke schválení
 3. Seznámení s vyhláškou o odměnách neuvol.starostů.
 4. Informace o hospodaření a průběh inventury.
 5. Prodej pozemků
 6. Ostatní - rozpočtové opatření č.1/2014.
 7. Návrh a schválení usnesení
 8. Závěr
K bodu 1
Pan starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo program.

K bodu 2
Pan Tatýrek seznámil občany se změnami ve vyhláškách obce. Pro rok 2014. Došlo k navýšení daně z nemovitosti. Byly upraveny termíny k úhradě místních poplatků, při pozdní úhradě - navýšení. Možnost pronájmu parkovacích míst pro auta s ročním předplatným. Byla provedena úprava ceníků.
Zastupitelstvo schválilo vyhlášku obce pro rok 2014.

K bodu 3
Dle nové vyhlášky o odměnách neuvol. Starostů - výkon státní správy, je navržena změna ve výši odměňování.
Zastupitelstvo - 5 členů schválilo změnu v úpravě o odměňování neuvol.starostů, nesouhlasil 1 člen pan Leicht.

K bodu 4
Pan starosta informoval o hospodaření a stavu účtů obce. Na běžném účtu je 2 670 000,.Kč a spořící účet 1 000 000,-Kč. Inventura majetku proběhla v pořádku, bez připomínek. Paní Červená vede vše pečlivě a svědomitě.

K bodu 5
Byly schváleny žádosti o odprodej obecního pozemku pro pana Tatýrka - parcela 1320/3 - 726 m2 a pro pana Vavřínka - parcela 1320/2 - 623m2. Žádost o odprodej byla projednána na prosincovém zasedání. Oznámení bylo vyvěšeno na ÚD od 4.1.2014 do 20.1.2014.
S prodejem jmenovaných parcel souhlasili všichni zastupitelé.

K bodu 6
Na dotaz občanů pan starosta zopakoval podrobně pravidla účtování poplatků za svoz komunálního odpadu.
Občané byli podrobně seznámeni s důvodem změny rozpočtového opatření č.1/2014.
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1/2014.

K bodu 7
Usnesení zastupitelstva

K bodu 8
Na závěr pan starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 27. 1. 2014 vydává Usnesení č.71/2014 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo vyhlášku o místních poplatcích na rok 2014.

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo změnu v úpravě o odměňování neuvol.starostů v částce 0,6 platu uvolněných starostů

K bodu č.5 - zastupitelstvo schválilo prodej jmenovaných parcel.

K bodu č.6 - zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.1 /2014.

V Těšovicích dne 27. 1. 2014
Zapsala: Helena Zikmundová
Ověřovatelé zápisu: Jan Wiedermann
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 9. 4. 2014

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Informace o odstoupení místostarosty Ing. Tatýrka
 3. Jmenování a volba nového místostarosty.
 4. Stanovení výše měsíční odměny nově zvolenému místostarostovi
 5. Rozpočtové opatření č.2 /2014
 6. Různé a diskuze
 7. Návrh a schválení usnesení
 8. Závěr
K bodu 1
Pan starosta zahájil zasedání a přivítal občany, majitele zahrádek a přítomné členy zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo program.

K bodu 2
Pan starosta informoval o odstoupení místostarosty Ing.Tatýrka z funkce.

Zastupitelé berou na vědomí rezignaci Ing. Tatýrka a všichni souhlasí s jeho odstoupením.

K bodu 3
Do funkce místostarosty byl jmenován pan Widermann.

Se jmenováním pana Widermanna do funkce místostarosty souhlasili všichni zastupitelé.

K bodu 4
Dle nové vyhlášky o odměnách - výkon státní správy, je navržena změna ve výši odměňování ve funkci místostarosty.
Zastupitelstvo - 5 členů schválilo změnu ve výši odměny pro funkci místostarosty.

K bodu 5
Občané byli podrobně seznámeni s důvodem změny rozpočtového opatření č.2/2014. Jedná se úhradu dodatku č.1.smlouvy územního plánu na 3.a 4. etapu ve výši 105 270,-Kč.

Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2/2014.

K bodu 6
Pan starosta informoval o možnosti pořízení informačního systému MISYS. Jedná se operační program prohlížení katastrálních map území obce Těšovic.
Zastupitelé odsouhlasili zakoupení programu MISYS.

Byly předloženy žádosti o zřízení věcného břemene:
ČEZ Distribuce a.s. na parcely č.3977/5, 3980/3, 3977/2, 3978/1, LV-1
RWE Cas Net s.r.o. na parcelu č.1453/1, LV-1
Majitelé zahrádek na zřízení elektrické kabelové přípojky na parcele č.3977/2 a 3977/5


Zastupitelé odsouhlasili zřízení věcných břemen na uvedených parcelách.

Přítomní majitelé zahrádek byli seznámení s obecní vyhláškou svozu komunálního odpadu. Po dohodě s vedením obce, zahrádkářské osady, které doloží doklad o pravidelné likvidaci komunálního odpadu, zaplatí poplatek pouze 250,- Kč za chatku. U ostatních osad, které si nezajistí pravidelný svoz komunálního odpadu, zůstává platný poplatek 500,-Kč za chatku a svoz komunálního odpadu bude zajišťovat obec.

Majitelé zahrádek sousedících s obecním rybníkem podali stížnost.
Při čištění rybníka bylo vybagrované bahno nahrnuto k jejím pozemkům a znemožňuje jim přístup na jejich zahrady.

K bodu 7
Usnesení zastupitelstva

K bodu 8
Na závěr pan starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 9. 4. 2014 vydává Usnesení č.73/2014 :

K bodu č.2 - Zastupitelstvo schválilo odstoupení Ing.Tatýrka z funkce místostarosty.

K bodu č.3 - Zastupitelstvo schválilo jmenování nového místostarosty pana Widermanna,

K bodu č.4 - Zastupitelstvo schválilo změnu ve výši odměňování místostarosty.

K bodu č.5 - Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.2 /2014.

K bodu č.6 - Zastupitelé odsouhlasili zakoupení programu MISYS. Zastupitelé schválili zřízení věcných břemen na výše uvedených parcelách.

V Těšovicích dne 9. 4. 2014
Zapsala: Helena Zikmundová
Ověřovatelé zápisu: Jan Wiedermann
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 11. 4. 2014

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Schválení odstupného ve výši tří měsíčních odměn pro odstoupivšího místostarostu.
 2. Schválení doplatku měsíční odměny za 03/2014 pro odstoupivšího místostarostu.
 3. Schválení prodeje 1305/2,1306/2, 1310/2 a 1308/2.
 4. Ostatní
 5. Návrh a schválení usnesení
 6. Závěr
K bodu 1
Pan starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo program.

K bodu 2
Zastupitelstvo projednalo odstupné ve výši tří měsíčních odměn pro ing.Tatýrka. Odměny budou vypláceny v měsíčních intervalech.

K bodu 3
Zastupitelstvo projednalo doplacení měsíční odměny za 03/2014 do plné výše Ing.Tatýrkovi.

K bodu 4
Zastupitelstvo projednalo žádosti na odkoupení pozemků k.č.1305/2 Zikmundovým,1306/2 Klonfárovým, 1310/2 Pickovým a 1308/2 Nedvídkovým.

K bodu 6
Usnesení zastupitelstva

K bodu 7
Na závěr pan starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 11. 4. 2014 vydává Usnesení č.74/2014 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo schválilo tří měsíčních odměny pro ing.Tatýrka

K bodu č.3 - - zastupitelstvo schválilo doplacení měsíční odměny za 03/2014 do plné výše. Ing. Tatýrkovi.

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo odprodej pozemků k.č.1305/2 Zikmundovým a 1308/2 Nedvídkovým.

V Těšovicích dne 11. 4. 2014
Zapsala: Helena Zikmundová
Ověřovatelé zápisu: Jan Wiedermann
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 11. 6. 2014

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Informace o územním plánu - Ing.Kasková
 3. Vyhodnocení obecních vyhlášek.
 4. Odprodej pozemků - Rakovan , Kůta a žádost Leicht.,
 5. Diskuze a různé
 6. Návrh a schválení usnesení
 7. Závěr
K bodu 1
Pan starosta zahájil zasedání a přivítal občany, zástupce svazu zahrádkářů a přítomné členy zastupitelstva.
Zastupitelstvo schválilo program.

K bodu 2
Ing. Kasková podrobně seznámila přítomné s úpravami v územním plánu. Pro realizaci územního plánu bude nutné provést změnu okružní křižovatky s připraveným odbočovacím paprskem pro příjezdovou cestu k plánované zástavbě. Dále bude opraveno - druh využití pozemku, který je chybně zařazen jako stavební parcela a není možné ho k tomuto účelu využít protože je na něm umístěno vedení vysokého napětí. II. etapa (výstavba rodinných domů) bude zahájena, až po vybudování sběrné komunikace. Od 30. 6. 2014 bude informační územní plán přístupný k nahlížení pro veřejnost. Oficiální veřejné projednání územního plánu bude 30. 7. 2014 v 15,00 hod.

K bodu 3
Pan starosta zhodnotil průběh likvidace komunálního odpadu z lokality zahrádek. Během 14 dnů byly přistavěny dva velkoobjemové kontejnery, které okamžitě majitelé zahrádek naplnili odpadem, který do komunálního odpadu nepatří. Bude třeba stanovit podmínky svozu komunálního odpadu - pravidelné termíny přistavení kontejneru, aby likvidace probíhala bez hromadění odpadů mimo kontejner a upozornit jaký druh odpadních surovin patří do komunálního odpadu.

K bodu 4
Byla projednána žádost pana Kůty o koupi obecního pozemku parc.č 1422/3 a 1440/18. Pan Leicht podal žádost o odkoupení části obecního pozemku č 1440/5 sousedícího s jeho pozemkem.

K záměru prodeje tří obecních pozemků č.1487/4, 3978/3 a 3977 panu Rakovanovi, podal svaz zahrádkářů připomínku. V případě prodeje dotyčných pozemků, žádají zachování přístupové cesty k zahrádkářské kolonii, která vede přes jmenované pozemky buď formou věcného břemene, nebo vynětím části z těchto prodávaných pozemků a ponechání ve vlastnictví obce.

Pro řešení této situace bylo navrženo přerušení veřejného zasedání a na návrh pana Klepáčka pokračovat v přerušeném jednání 16.6.2014 na obecním úřadě v 17,00 hod za účasti zástupců svazu zahrádkářů, obecního zastupitelstva a pana Rakovana, kde se dohodnou podmínky, za kterých by se případný prodej obecních pozemků uskutečnil. S tímto návrhem vyslovili souhlas všichni zastupitelé.

S prodejem parcely č 1422/3 a 1440/18 pro pana Kůtu a se záměrem odprodeje části obecního pozemku č 1440/5 pro pana Laichta souhlasili všichni zastupitelé ve složení 5. členů.

K bodu 5
Diskuze a různé

K bodu 6
Usnesení zastupitelstva

K bodu 7
Na závěr pan starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 11. 6. 2014 vydává Usnesení č.75/2014 :

K bodu č.4 - zastupitelstvo 5 členů, schválilo odprodej pozemku č,1422/3 a 1440/18 pro pana Kůtu vyvěšeného 12.5. 2014, sejmuto: 30.5.2014 a záměr prodeje části pozemku č 1440/5 pro pana Leichta.

V Těšovicích dne 12. 6. 2014
Zapsala: Helena Zikmundová
Ověřovatelé zápisu: Jan Wiedermann
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 16. 6. 2014

Účast: 6 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Prodej pozemkú č. 3977/4,1487/4 a 3973/3 pro pana Rakovana a paní Rakovanovou. Projednání připomínek svazu zahrádkářů k tomuto prodeji.
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2014 - projednání a schválení
 4. Usnesení a závěr.
K bodu 1
Pan starosta zahájil přerušené zasedání a přivítal přítomné členy zastupitelstva i hosty.

K bodu 2
Zástupci zahrádkářů požadují při prodeji pozemků 3978/3 a 3977/4 manželům Rakovanovým zřízení věcného břemene přístupové cesty k zahrádkářské kolonii. Tento požadavek pan Rakovan odmítá s odůvodněním, že majitelé zahrádek mají i jiné přístupové cesty.

Zastupitelstvo obce Těšovice po vyslechnutí obou stran a po přihlédnutí ke skutečnosti, že mezi dotčenými pozemky a zahrádkářskou kolonií se nachází pozemek č.3977/6, který je již ve vlastnictví pana Rakovana (získaný koupí od pana Smrže) a tudíž zřízení požadovaného věcného břemene postrádá jakýkoliv smysl, rozhodlo proto tyto pozemky při prodeji nezatěžovat žádným věcným břemenem.

Naopak, na popud vzešlý z obecního zastupitelstva, rozhodlo o zřízení věcného břemene cesty pro pěší při jižní hranici pozemku č.1487/4.

S tímto řešením vyslovilo souhlas 5 zastupitelů,1 zastupitel se zdržel.

Dále zastupitelstvo schválilo prodej pozemků 1487/4 s věcným břemenem cesty a 3977/4 a 3978/3 bez věcného břemena pro manželé Rakovanovi, za těchto podmínek:
a/ ohlásit na stavební úřad oplocení části pozemku
b/ ohlásit řádné vyčistění rybníka
Tento záměr prodeje byl vyvěšen na obou deskách ve dnech 4.5. - 22.5.2014

K bodu 3
Na ukončení voleb bylo zpracováno rozpočtové opatření č.3/2014. Předložené RO bylo schváleno.

K bodu 4
Na závěr pan starosta ukončil zasedání.

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 11. 6. 2014 vydává Usnesení č.76/2014 :

K bodu č.2 - Zastupitelstvo schválilo prodej pozemků č.3978/3 a 3977/4 manželům Rakovanovým. Zastupitelstvo schválilo prodej pozemku č.1487/4 manželům Rakovanovým se zřízením věcného břemene cesty pro pěší při jižní hranici dotčeného pozemku pro snadnější přístup k zahrádkářské kolonii.

K bodu č.3 - Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření 3/2014

V Těšovicích dne 18. 6. 2014
Zapsal: Jan Wiedermann
Ověřovatelé zápisu: Pavel Klepáček
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 16. 7. 2014

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští volební období.
 3. Bezúplatný převod pozemku č.p. 1358/21, z PF na obec Těšovice.
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene s fy SUAS na p.č. 1323/4
 5. Informace o probíhajícím převodu p.č. 1331 z LČR na obec Těšovice.
 6. Ostatní
 7. Návrh a schválení usnesení
 8. Závěr
K bodu 1
Pan starosta zahájil zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo program.

K bodu 2
Pan starosta informoval o povinnosti stanovit počet zastupitelů pro příští volební období, bylo odsouhlaseno sedm zastupitelů.

K bodu 3
Pan starosta informoval o převodu pozemku č.p.1358/21 z PF na obec Těšovice.

K bodu 4
Pan starosta informoval zastupitelstvo o požadavku SUAS o předělání a upřesnění věcného břemene na p.č.1323/4 a o platbě za toto věcné břemeno ve prospěch SUASu ve výši 2.700,- kč ročně.

K bodu 5
Pan starosta informoval zastupitelstvo o průběhu jednání mezi LČR a obcí o převodu pozemku č.p.1331 na obec Těšovice

K bodu 6 Usnesení zastupitelstva

K bodu 7 Na závěr pan starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

Zastupitelstvo obce Těšovice na svém zasedání dne 16. 7. 2014 vydává Usnesení č.77/2014 :

K bodu č.2 - zastupitelstvo určilo počet zastupitelů pro příští volební období na sedm zastupitelů.

K bodu č.3 - zastupitelstvo schválilo bezúplatný převod pozemku č.p. 1358/21 z Pozemkového Fondu na obec Těšovice.

K bodu č.4 - zastupitelstvo schválilo věcné břemeno pro fy SUAS a platbu za toto věcné břemeno ve výši 2.700,- kč ročně.

V Těšovicích dne 16. 7. 2014
Zapsal: Jan Wiedermann
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Marcela Dušková

Jiří Halberšát
Starosta obce

ZpětDomu


Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těšovice

ze dne 1. 10. 2014

Účast: 5 členů zastupitelstva obce

Přítomni : J. Halberštát, J. Wiedermann, H. Zikmundová, P. Klepáček, V. Leicht
Omluveni : M. Dušková
Neomluveni : 0
Přítomni : 18 občanů obce, 6 majitelů zahrádek

Program:

 1. Zahájení a schválení programu
 2. Hodnocení volebního období 2010 - 2014.
 3. Seznámení s volbami v termínu 10 - 11. 10. 2014
 4. Seznámení s probíhajícími kontrolami.
 5. Rozpočtové opatření č.4 /2014
 6. Předložení směrnic o reálné hodnotě a věcná břemena.
 7. Předpis pro platby zahrádkářům.
 8. Návrh a scválení usnesení.
 9. Závěr
K bodu 1
Pan starosta zahájil v 17,00 hod. zasedání a přivítal občany a přítomné členy zastupitelstva. Zastupitelstvo schválilo program.

K bodu 2
Pan starosta a po něm jednotliví zastupitelé zhodnotili volební období 2010 - 2014. V plánované realizaci III. etapy kanalizace došlo ke změně termínu dokončení. Nový termín je jaro 2015.

K bodu 3
Pan starosta zmínil nezájem občanů kandidovat do zastupitelstva obce. Je evidována poze jedna volební kandidátka. Zároveň vyzval k hojné účasti v nastávajících volbách.

K bodu 4
Proběhla kontrola Ministerstva vnitra z důvodu šetření OZV o likvidaci komunálního odpadu a ze stejného důvodu Policie ČR vyšetřuje údajný přečin.

K bodu 5
Z důvodu odložení realizace a dokončení výstavby III. etapy kanalizace na jaro 2015 bude třeba úpravy rozpočtu. Bude přebytkový se zůstatkem 300.00,- kč. Proběhlo veřejné hlasování o rozpočtovém opatření č.4/2014.
Výsledek hlasování - Pro : 5 přítomných zastupitelů.
Proti : 0
Zdržel se : 0
Zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č.4/2014.


K bodu 6
Byla provedena aktualizace vnitřních směrnic pro zřízení věcných břemen a směrnic reálné hodnoty u majetku určeného k prodeji.

K bodu 7
Bylo zhodnoceno plnění úhrad zahrádkářů za likvidaci komunálního odpadu za rok 2014 a dodržování likvidace odpadu v termínu svozu. Veřejnost byla seznámena s problematikou zakládání nepovolených skládek v době kdy v místě úložiště není přistaven kontejner. Dle záznamu nainstalované kamery bude zjištěna totožnost původců nepovolené skládky a sjednán postih.

K bodu 8
Usnesení zastupitelstva č.78/2014 : Bylo přijato rozpočtové opatření č. 4/2014

K bodu 9
V 18,30 hod. pan starosta ukončil veřejné zasedání

Jiří Halberštát
Starosta obce

V Těšovicích dne 3. 10. 2014
Zapsal: Jan Wiedermann
Ověřovatelé zápisu: Helena Zikmundová
Václav Leicht

Jiří Halberšát
Starosta obce

ZpětDomu