Znak Obec Těšovice

VyhláškyVyhláška o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Vyhláška o požární ochraně

Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku

Vyhláška o místních poplatcích

Staré vyhlášky

ZpětDomu


Obec Těšovice

Obecně závazná vyhláška č. 5/2013 o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo obce Těšovice se na svém zasedání dne 27. 03. 2013, usnesením č. 65/2013 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) a § 12 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zákon", a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Článek 1 Pozemky

Základní sazba daně vymezená v § 6 odst. 2 písm. b) zákona, se násobí u stavebních pozemků podle § 6 odstavce 4 písm. b) zákona, koeficientem: 3 pro celé katastrální území Těšovice,

Článek 2 Stavby

(1) Základní sazba daně vymezená v § 11 odst. 1 písm. a) a f) zákona, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, se násobí u obytných domů, u ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům z výměry přesahující 16 m2 zastavěné plochy, u bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona, koeficientem: 3 pro celé katastrální území Těšovice,
(2) Základní sazba daně u staveb podle § 11 odst. 1 písm. b) až d) zákona, případně zvýšená podle § 11 odst. 2 zákona, se podle § 11, odst. 3 písm. b) zákona na celém území obce Těšovice násobí koeficientem 3.

Článek 3 Místní koeficient

Na území celé obce Těšovice se stanovuje podle § 12 zákona jeden místní koeficient ve výši 3.

Článek 4 Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 31. 12. 2013.

Ing. Pavel Tatýrek
místostarosta

Jiří Halberštát
starosta

Vyvěšeno: 2.4.2013

Sejmuto: 16.5.2013


Vyhláška o požární ochraně

č. 3/2007

Obecní zastupitelstvo v Těšovicích se podle § 36, odst. 1, písm. f) zákona ČNR č. 128/2001 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a úprav, usneslo vydat v souladu s ustanovením § 14, odst. 1, písm. i) a § 16 zákona o obcích, § 29 odst. 1, písm. e) zákona ČNR č. 133/1986 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., v plném znění tuto vyhlášku:

Článek I.
Požární řád

Požární řád stanoví zásady organizace a provádění požární ochrany (dále jen "PO") v obci. Určuje povinnosti fyzických a právnických osob na území obce. Stanovuje úkoly osobám pověřených zabezpečením PO obce a vztah obce k těmto osobám.

Článek II.
Organizace požární ochrany

Za požární ochranu odpovídá obec a k jejímu zajištění obec:
a) zřizuje preventistu PO pro zabezpečení požární prevence
b) jmenuje kontrolní skupinu pro provádění preventivních požárních kontrol
c) projednává stav PO nejméně jednou ročně v zastupitelstvu a vždy po požáru v obci.

Článek III.
Zdroje požární vody

Obcí jsou stanoveny následující zdroje požární vody:
1. řeka Ohře - protéká po levé straně obce
2. požární nádrž - vedle garáží směr Michal

Článek IV.
Ohlašovny požáru

V katastru obce jsou tyto ohlašovny požáru:
  Těšovice č. 54 - Jiří Halberštát telefon: 606 833 505
  Těšovice č. 61 - Ing. Tatýrek telefon: 606 643 532

Článek V.
Výpis z poplachového plánu okresu

  První jednotka Druhá jednotka Třetí jednotka
I. stupeň Sokolov I Sokolov II CHZS
II. stupeň Březová Loket Sok. uhelná
III. stupeň      

Článek VI.
Ustanovení společná, přechodná a závěrečná

1. Ruší se požární řád obce Těšovice ze dne 19. 4. 1999
2. Tato vyhláška č. 3/2007 byla schválena na zasedání obecního a zastupitelstva dne 28.2.2007
3. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28.2.2007

Nahoru


Vyhláška o čistotě a veřejném pořádku

č. 2/2007

Obecní zastupitelstvo v Těšovicích se podle § 36 odst. 1 písm. f) zákona ČNR č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a úprav a v souladu s ustanovením § 14, odst. 1, písm. o) a písm. r) a § 17 zákona o obcích, usneslo vydat tuto vyhlášku:

Článek I.
Ustanovení základní a společná

Vyhláška se vydává v zájmu zlepšování životního prostředí a udržování čistoty na veřejných prostranstvích obce. Udržování čistoty a veřejného pořádku v obci je společnou záležitostí všech občanů a návštěvníků Těšovic, všech podnikatelů, majitelů a správců zařízení a institucí, majitelů a nájemců zahrádek a garáží.

Článek II.
Zabezpečení čistoty a pořádku na veřejných prostranství

1. Za veřejná prostranství se pro účely této vyhlášky považují náves, pozemní komunikace (silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace), ulice, parkoviště, parky, veřejné sady, jakož i další prostory přístupné každému bez omezení.
2. Za čistotu obce zodpovídá obecní zastupitelstvo Těšovic.
3. Při užívání veřejného prostranství je zejména zakázáno:
  a) odhazovat, odkládat nebo skladovat odpadky a jiné předměty mimo prostory k tomu určené,
  b) krmení holubů,
  c) vylepování plakátů mimo plochy k tomu určené, které jsou ve vlastnictví obce,
  d) záměrně rušit noční klid,
  e) používat bouchací kuličky, petardy, rakety a podobné výrobky v obci mezi rodinnými domy a na veřejných prostranstvích v obvodu obce s výjimkou 30. 4., 8. 5., 28. 10., 31. 12. a 1. 1. každého roku,
  f) mytí vozidel saponátovými prostředky (je povoleno pouze mytí skel),
  g) výměna olejů ve vozidlech a provádění oprav těchto vozidel (s výjimkou nezbytné drobné opravy k odjezdu vozidla),
  h) parkovat u hydrantů u pozemních komunikací.
4. Ten, kdo způsobil znečištění veřejného prostranství, je povinen toto znečištění odstranit na své náklady a uvést jej do původního stavu.
5. Užívat veřejné prostranství k jiným účelům, než pro který se běžně používá, lze pouze na základě příslušného povolení.

Článek III.
Nakládání s domovním odpadem

1. Za domovní odpad se považuje:
  a) domovní odpad z domácností
  b) ostatní odpad obce podobný domovnímu odpadu
  c) odděleně vytříděný odpad s obsahem škodlivin
2. Domovní odpad se ukládá do sběrných nádob tak, aby je bylo možno řádně uzavřít a odpad z nich při manipulaci s nimi nevypadával.
3. Zakazuje se:
  a) odkládat odpady mimo sběrné nádoby,
  b) dávat do sběrných nádob odpad, který má nebo může mít nebezpečné vlastnosti, např. žhavý popel a další odpad jako např. zemina, stavební suť, kamení, cihly, uhynulá zvířata, vánoční stromky, větve a další objemný odpad,
  c) využívat sběrných nádob k jinému účelu než k ukládání domovního odpadu,
  d) do nádob pro vybrané druhy odpadů ukládat jiné druhy odpadů, než pro které jsou určeny.
4. K ukládání objemných odpadů z domácností jsou k tomuto účelu vyhrazeny velkoobjemové kontejnery.
5. Domovní odpad uložený ve sběrných nádobách odváží k této činnosti oprávněná právnická nebo fyzická osoba (dále jen oprávněná osoba) nebo vlastník objektu či ten, kdo má k objektu právo hospodaření (dále jen vlastník). Vlastník zajistí sám nebo prostřednictvím oprávněné osoby dostatečný počet sběrných nádob a dostatečnou četnost jejich odvozu. Maximální délka intervalu odvozu pro odvoz domovního odpadu z domácností a ostatního odpadu z obce podobného odpadu je 14 dní.
6. Sběrné nádoby se umísťují na stálých stanovištích pro ně vyhrazených tak, aby nezpůsobovaly hygienické nebo estetické závady, byly dobře přístupné při jejich naplňování, vyprazdňování a odvozu. Stálé stanoviště sběrných nádob určuje vlastník v dohodě s vlastníkem pozemku, je-li domovní odpad odvážen oprávněnou osobou, též v dohodě s ní. Sběrné nádoby (velkoobjemové kontejnery) lze na přání a za úhradu umístit i individuálně, nárazově či při potřebě.
7. Odvoz domovního odpadu zajišťuje oprávněná osoba za úplatu podle platných cenových předpisů ve lhůtách dohodnutých mezi ní a vlastníkem ve smlouvě. Toto se nevztahuje na odvoz domovního odpadu, který si zajišťuje vlastník sám.
8. Vlastník je povinen:
  a) nakládat s odpady pouze v prostorech, objektech a zařízeních k tomu určených
  b) udržovat čistotu a pořádek na stálém stanovišti sběrných nádob
9. Majitelům živností se zakazuje umísťovat odpad vznikající z jejich činnosti na veřejná prostranství nebo jej umísťovat do velkoobjemových kontejnerů, které jsou majetkem obce a slouží výhradně pro komunální odpad a tříděný odpad obce. Majitelé živností jsou povinni vzniklý odpad z jejich činnosti odstranit na vlastní náklady.

Článek IV.
Ochrana zeleně

1. Zeleň na území obce tvoří jednotlivé stromy, keře, trávníky a květinové plochy a dále ucelené soubory těchto prvků. Její součástí jsou lavičky, dětská hřiště, pískoviště, sochařská výzdoba a cesty pro pěší (dále jen veřejná zeleň).
2. Ve veřejné zeleni je zejména zakázáno:
  a) vstupovat do květinových záhonů,   b) užívat cesty pro pěší k jízdě na kole a jiných nemotorových dopravních prostředků (popř. sportovních prostředků),   c) omezovat ostatní návštěvníky v obvyklém užívání,   d) umísťovat stánky a reklamní zařízení,   e) vypalovat trávu, pálit listí a klestí (je povoleno pálit jen malé klestí a dělat ohně za účelem opékání vuřtů na zahradách),   f) zakládat ohně mimo vyhrazená a k tomu upravená místa.

Článek V.
Ustanovení pro chovatele zvířat

1. Je zakázáno:
  a) vodit zvířata do prostoru dětských hřišť a pískovišť, sportovních zařízení
  b) volné pobíhání psů na veřejných prostranstvích bez dozoru majitele
2. Chovatel psa je zejména povinen:
  a) přihlásit psa do 15 dnů od jeho získání do evidence na Obecním úřadě Těšovice,
  b) odstranit případnou nečistotu, kterou pes způsobil a dbát, aby tento neznečišťoval společné prostory v lokalitách soustředěné dětské populace, nepoškozoval květinové záhony, trávníky apod.,
  c) nevenčit psy mezi rodinnými domy a v jejich blízkosti a jejich případné výkaly neprodleně odstranit,
  d) nezavdat příčinu k narušení občanského soužití.
Pro potřebu odstraňování výkalů, které způsobili psi, je možno si vyzvednout na OÚ Těšovice sáčky pro odstranění psích exkrementů.

Článek VI.
Ustanovení závěrečná a zrušovací

1. Porušení této vyhlášky se postihuje podle zvláštních předpisů.
2. Kdo způsobil škodu porušením zákazu této vyhlášky, je povinen škodu odstranit a vzniklou škodu nahradit.
3. Ustanovení této vyhlášky platí na celém územním obvodu obce Těšovice.
Kontrolu dodržování této vyhlášky zajistí pověření členové zastupitelstva obce Těšovice.
4. Dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky se ruší obecně závazná vyhláška č. 2/1999 "O čistotě a veřejném pořádku v obci" ze dne 15.4.1999.
5. Tato vyhláška č. 2/2007 o čistotě a veřejném pořádku nabývá účinnosti dnem 28. 2. 2007.

V Těšovicích dne 28. února 2007 .

Nahoru


Vyhláška o místních poplatcích

č. 1/2007

Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 "O místních poplatcích"

Zastupitelstvo obce Těšovice se na svém zasedání dne 28.2.2007 usneslo vydat podle ustanovení §14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením §10 písm. d) a §84 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku o místních poplatcích.

Článek I.
Základní ustanovení

1. Obec Těšovice zavádí a vybírá tyto místní poplatky (dále jen "poplatky"):
  a) poplatek ze psů
  b) poplatek za užívání veřejného prostranství
  c) poplatek ze vstupného
  d) poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
2. Výkon správy místních poplatků provádí Obecní úřad Těšovice. Na řízení o poplatcích se vztahuje zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, není-li zákonem č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích stanoveno jinak.
3. Tato obecně závazná vyhláška je závazná pro územní obvod obce Těšovice.

Článek II.
Poplatek ze psů

Základní ustanovení

1. Poplatku podléhají psi starší tří měsíců.
2. Poplatek za psa platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území České republiky.
3. Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle místa trvalého pobytu nebo sídla. Při změně místa trvalého pobytu nebo sídla platí držitel psa poplatek od počátku kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém změna nastala, nově příslušné obci.
4. Poplatková povinnost vzniká v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovrší stáří tří měsíců. Poplatek se platí za každý i započatý kalendářní měsíc.
5. Zanikne-li poplatková povinnost (úhyn psa, prodej atd.), poplatek se platí i za každý započatý kalendářní měsíc. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok, se platí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu i započatých kalendářních měsíců.

Článek III. Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 10 dnů vznik, změnu nebo zánik (dovršení stáří psa tří měsíců apod.) poplatkové povinnosti ode dne, kdy nastala.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen současně sdělit správci poplatku příjmení a jméno nebo název právnické osoby, trvalý pobyt nebo sídlo, rodné číslo nebo identifikační číslo právnické osoby (dále jen IČ).

Článek IV. Sazba poplatku a splatnost poplatku

1. Poplatek ze psů činí za kalendářní rok v obci Těšovice

za prvního psa za druhého a každého dalšího psa
100,- Kč 150,- Kč
v rodinných domech
50,- Kč 75,- Kč
2. Poplatek je splatný do 30. 04. příslušného kalendářního roku, za který se platí.
3. Vznikne-li poplatková povinnost v průběhu roku, je poplatník povinen poplatek zaplatit do 10 dnů ode dne vzniku poplatkové povinnosti.

Článek V. Osvobození

1. Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
  a) osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu   b) osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu osob dle písm. a)
  c) osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené a opuštěné psy
  d) osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis

Článek VI. Poplatek za užívání veřejného prostranství

Základní ustanovení

1. Poplatek se vybírá za zvláštní užívání veřejného prostranství, kterým se rozumí provádění výkopových prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb, pro umístění stavebních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce nebo potřeby tvorby filmových a televizních děl.
2. Z akcí pořádaných na veřejném prostranství, jejichž výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
3. Poplatek platí fyzické i právnické osoby, které užívají veřejné prostranství způsobem uvedeným v bodě VI. 1.
4. Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v bodě VI. 1., až do doby, kdy toto užívání skončilo.
5. Veřejné prostranství je specifikováno v příloze, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

Článek VII. Oznamovací povinnost

1. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně užívání veřejného prostranství nejméně tři dny před jeho započetím.
2. Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště, sídlo, rodné číslo nebo IČ.

Článek VIII. Sazba poplatku a splatnost poplatku

1. Poplatek činí za každý i započatý m2 a každý i započatý den užívání veřejného prostranství částku:
  a) za provádění výkopových prací
10,- Kč
  b) za umístění dočasné stavby sloužící pro poskytování prodeje a služeb
5,- Kč
  c) za umístění zařízení sloužící pro poskytování prodeje a služeb
5,- Kč
  d) za umístění stavebního zařízení
10,- Kč
  e) za umístění reklamního zařízení:
   - v cizojazyčném znění 100,- Kč
   - v cizojazyčném znění společně s jazykem českým 50,- Kč
   - v jazyce českém 10,- Kč
  f) za umístění a provoz lunaparků, cirkusů či jiné atrakce
5,- Kč
  g) za umístění dočasných povolených skládek
5,- Kč
  h) za vyhrazení trvalého parkovacího místa:
    - osobní automobily
      paušální částka měsíční 50,- Kč
      paušální částka roční 600,- Kč
    - ostatní vozidla (autobusy, nákladní automobily aj.)
      paušální částka měsíční 70,- Kč
      paušální částka roční 800,- Kč
  ch) za užívání veřejného prostranství pro kulturní, sportovní a reklamní akce
10,- Kč
  i) za užívání veřejného prostranství pro potřeby filmových a televizních děl
10,- Kč
2. Poplatek za užívání veřejného prostranství je splatný nejpozději v den, kdy bylo užívání započato.
3. Poplatek stanovený měsíční paušální částkou je splatný v poslední pracovní den v příslušném měsíci
4. Poplatek stanovený roční paušální částkou je splatný do 31. ledna příslušného roku nebo do konce měsíce, v němž vznikla poplatková povinnost.

Článek IX. Osvobození

1. Poplatku nepodléhá vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osobu zdravotně postiženou.

Článek X. Poplatek ze vstupného

1. Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní a reklamní akce, sníženého o daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného zahrnuta.
2. Z akcí, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, se poplatek neplatí.
3. poplatníkem je fyzická nebo právnická osoby, která akci pořádá. Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně druh akce, datum a hodinu jejího konání a výši vstupného. Poplatník je povinen sdělit identifikační údaje organizátora akce.
4. Sazba poplatku ze vstupného činí 20% z úhrnné částky vybraného vstupného. Poplatek je splatný do tří dnů po skončení akce na Obecním úřadě v Těšovicích.

Článek XI. Osvobození

1. Od poplatku ze vstupného jsou osvobozeny:
  a) příspěvkové organizace zřízené obcí Těšovice.   b) akce, které pořádá obec, organizace a občanská sdružení místně činné

Článek XII. Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj

1. Poplatku podléhá každý povolený výherní hrací přístroj.
2. Poplatek platí provozovatel výherního hracího přístroje.
3. Poplatek je splatný do tří dnů ode dne uvedení povoleného hracího přístroje do provozu u správce poplatku.

Článek XIII. Sazba poplatku

1. Sazba poplatku za každý výherní hrací přístroj na tři měsíce činí 5.000,- Kč.

Článek XIV. Ustanovení společná

1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatek platebním výměrem.
2. Včas nezaplacené poplatky nebo jejich nezaplacenou část může obec zvýšit až na trojnásobek.
3. Pokud poplatník nebo plátce nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
4. Správce poplatku může žádost poplatníka nebo plátce poplatku z důvodu odstranění tvrdosti poplatek nebo jeho příslušenství zcela nebo částečně prominout.

Článek XV. Ustanovení zrušovací

Touto vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška obce Těšovice č. 1/2001 ze dne 12.3.2001 o místních poplatcích .

Článek XVI. Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška č. 1/2007 je účinná dnem 28.2.2007.

V Těšovicích dne 28.2.2007


Zpět Nahoru Domu