Znak Obec Těšovice

Jednací řád


ZpětDomu


Zastupitelstvo obce Těšovice v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) schválilo jednací řád v tomto znění :

§ 1
Úvodní ustanovení

1) Jednací řád zastupitelstvo obce upravuje přípravu, svolání, průběh, jednání, usnášení a kontrolu plnění jeho usnesení, jakož i další otázky.
2) O otázkách upravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání, rozhoduje zastupitelstvo obce v mezích zákona.

§ 2
Pravomoci obecního zastupitelstva

Zastupitelstvo obce rozhoduje o všech otázkách uvedených v § 36, odst. 1, zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění dalších změn a doplňků.

§ 3
Svolání jednání obecního zastupitelstva

1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce. Zasedání zastupitelstva obce svolává starosta nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání. Požádá-li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva nebo hejtman kraje starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva nejpozději do 21 dnů.
2) Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva obce.

§ 4
Příprava jednání zastupitelstva obce

1) Přípravu jednání zastupitelstva obce organizuje starosta obce, přitom stanoví zejména :
 a) dobu a místo konání
 b) odpovědnost za zpracování a předložení odborných podkladů
 c) způsob projednání materiálů a návrhů na opatření s občany
 d) návrh termínu dalšího zasedání zastupitelstva obce
2) Návrhy starosty, výborů a komisí nebo členů zastupitelstva obce se předkládají podle obsahu buď ústně na jednání zastupitelstva obce nebo písemně.
3) Písemné materiály, určené pro jednání zastupitelstva obce, předkládá navrhovatel v počtu 14 výtisků prostřednictví obecního úřadu tak, aby mohly být doručeny nejpozději do 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce jeho členům ( 13 výtisků obdrží jednotlivý členové , 1 výtisk s celým programem zasedání bude trvale uložen k nahlédnutí a seznámení na obecním úřadě u administrativní pracovnice).
4) Předkládané materiály budou zpracovány tak, aby umožnily členům zastupitelstva obce komplexně posoudit problematiku a přijmout účinná opatření.
5) O místě, době a navrženém pořadu jednání zastupitelstva obce informuje starosta občany nejpozději 7 dnů přede dnem jednání zastupitelstva obce, a to na úřední desce obecního úřadu a na informačních deskách v obci.

§ 5
Účast členů zastupitelstva obce na jednání

1) Členové zastupitelstva obce jsou povinni se zúčastnit každého jednání, jinak jsou povinni se omluvit starostovi s uvedením důvodu. Také pozdní příchod nebo předčasný odchod omlouvá starosta.
2) Účast na jednání stvrzují členové podpisem do listiny přítomných.

§ 6
Program jednání

1) Program jednání zastupitelstva obce navrhuje starosta.
2) Na schůzi zastupitelstva obce může být jednáno jen o věcech, které byly dány do programu a o návrzích, s jejichž zařazením vysloví zastupitelstvo obce souhlas. Starosta sdělí návrh programu jednání při jeho zahájení; o něm či o námitkách proti němu rozhoduje zastupitelstvo obce hlasováním.
3) Požádá-li o to písemně člen zastupitelstva obce, projedná se zařazení požadovaného bodu v programu nejbližšího jednání zastupitelstva obce. Nevyhoví-li, musí navrhovateli sdělit důvody nezařazení jeho návrhu. Trvá-li navrhovatel přesto na jeho projednání rozhodne, o tom zastupitelstvo obce.

§ 7
Průběh jednání zastupitelstva obce

1) Schůzi zastupitelstva obce řídí starosta nebo jeho zástupce.
2) Předsedající řídí hlasování, jehož výsledek zjišťuje a vyhlašuje, ukončuje a přerušuje zasedání a dbá o to, aby mělo pracovní charakter a věcný průběh. Není-li při zahájení jednání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce ukončí předsedající zasedání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle § 3, odstavce 1 nebo 2.
3) Zahajovací částí jednání předsedající prohlásí, že jednání zastupitelstva obce bylo řádně svoláno a vyhlášeno, konstatuje přítomnost nadpoloviční většiny členů, dá schválit program jednání a opatření, zda diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť a určí dva členy zastupitelstva obce za ověřovatele zápisu z tohoto jednání. Potom sdělí, zda byl ověřen zápis z předchozího jednání, kde byl uložen k nahlédnutí a jaké námitky byly proti němu podány.
4) Zápis proti němuž nebyly podány námitky se pokládá za schválený. Pokud byly uplatněny, rozhodne o nich zastupitelstvo obce po vyjádření ověřovatelů.
5) Zápis z předchozího jednání je při zasedání zastupitelstva obce vyložen k nahlédnutí.
6) Úvodní slovo k hlavním zprávám uvede předkladatel.
7) Do rozpravy se přihlašují účastnící zasedání zvednutím ruky v průběhu zasedání. Bez ohledu na pořadí přihlášek do diskuse může být uděleno slovo tomu členu zastupitelstva obce, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo platných právních předpisů.
8) K projednávané věci má právo se na zasedání zastupitelstva obce vyjadřovat každý občan obce s trvalým pobytem v obci, fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost, nebo fyzická osoba , která dosáhla věku 18 let a je cizím státním občanem a je v obci hlášena k trvalému pobytu. Jeho vystoupení musí být v souladu s jednacím řádem.
9) Na zasedání zastupitelstva obce má právo požádat o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánu Karlovarského kraje.
10) Starosta předkládá zastupitelstvu obce k rozhodnutí usnesení v otázkách samostatné působnosti, jehož výkon byl starostou pozastaven pro nesprávnost. Je povinen věc vysvětlit a zdůvodnit předkládaný návrh. Zastupitelstvo rozhodne hlasováním.
11) Zastupitelstvo obce může v průběhu jednání hlasováním bez rozpravy body programu přesunout nebo sloučit rozpravu ke dvěma nebo více bodům pořadu.
12) Do diskuse se mohou členové zastupitelstva obce přihlásit jenom do konce rozpravy.
13) Nikdo, komu předsedající neudělil slovo nemůže se ho ujmout.
14) Návrh na ukončení rozpravy může podat kterýkoliv člen zastupitelstva obce, o jeho návrhu se hlasuje bez rozpravy.

§ 8
Příprava usnesení zastupitelstva obce

1) Návrh usnesení předkládaný zastupitelstvu obce ke schválení vychází ze zpráv projednávaných tímto orgánem a z diskuse členů zastupitelstva obce.
2) Usnesení musí obsahově odpovídat výsledkům jednání, závěry, opatření a způsob kontroly musí být v usnesení formulovány stručně, adresně, s termíny a odpovědností za splnění ukládaných úkolů. Návrh usnesení formuluje a zastupitelstvu obce předkládá návrhová komise.
3) Usnesením zastupitelstva obce se ukládají úkoly v otázkách samostatné působnosti starostovi i jiným členům zastupitelstva.

§ 9
Hlasování

1) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, jeli přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů.
2) Vyžaduje-li povaha usnesení, aby zasedání zastupitelstva obce hlasovalo o jednotlivých bodech navrženého usnesení, stanoví jejich pořadí pro postupné hlasování předsedající.
3) Byly-li uplatněny pozměňující návrhy, dá předsedající hlasovat nejprve o těchto změnách a poté o ostatních částech návrhu.
4) V případě, že je předložen návrh usnesení v několika variantách, hlasuje zastupitelstvo obce nejprve o variantě doporučené návrhovou komisí. V případě uplatnění protinávrhu, hlasuje se nejdříve o tomto protinávrhu. Schválením jedné varianty se považují ostatní varianty za nepřijaté.
5) Jestliže předkládaný návrh nezískal při hlasování potřebnou většinu, může se zastupitelstvo obce na návrh starosty usnést na dohadovacím řízení. Starosta v tomto případě vyzve politické skupiny členů zastupitelstva obce, aby jmenovaly po jednom zástupci pro toto řízení a zasedání zastupitelstva obce přeruší. Dohadovacímu řízení předsedá starosta. Dojde-li k dohodě, která nasvědčuje tomu, že upravený návrh získá potřebnou většinu, starosta obnoví přerušené zasedání zastupitelstva obce, přednese upravený návrh a dá o něm hlasovat. Nezíská-li upravený návrh potřebnou, prohlásí starosta návrh za odmítnutý.
6) Nepřijme-li zastupitelstvo obce navržené usnesení nebo žádnou z jeho předložených variant, návrhová komise vypracuje nový návrh usnesení.
7) Hlasování se provádí veřejně nebo tajně, o čemž rozhoduje zastupitelstvo obce. Veřejné hlasování se provádí zdvižením ruky pro návrh nebo proti návrhu nebo se lze hlasování zdržet. Usnesení je přijato, hlasuje-li pro návrh nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce.
8) Usnesení zastupitelstva obce a obecně závazné vyhlášky podepisuje starosta spolu se zástupcem starosty.
9) Zveřejnění usnesení zastupitelstva obce se provádí vyvěšením na úřední desce obecního úřadu a na informačních deskách v obci.

§ 10
Dotazy členů zastupitelstva obce

1) Členové zastupitelstva obce mají právo vznášet dotazy, připomínky a podněty na starostu obce a jeho zástupce, na další orgány obce a vedoucí organizací a zařízení zřízených nebo založených obcí a požadovat od nich vysvětlení.
2) Na dotazy a připomínky odpovídá dotazovaný bezprostředně; připomínky, jejichž obsah vyžaduje prošetření nebo provedení jiného opatření, zodpoví písemně, nejpozději do 30 dnů.
3) Souhrnnou zprávu o vyřízení připomínek a dotazů předkládá starosta zastupitelstvu obce na jeho následujícím zasedání. Pokud tazatel vyjádří v této souvislosti nespokojenost s vyřízením jeho dotazu, zaujímá k tomu konečné stanovisko zastupitelstvo obce.
4) Uplatněné dotazy na jednání zastupitelstva obce se zaznamenávají v zápise a je o nich a jejich vyřízení vedena evidence u obecního úřadu.

§ 11
Péče o nerušený průběh jednání

1) Nikdo nesmí rušit průběh jednání zastupitelstva obce, předsedající může vykázat ze zasedací místnosti rušitele jednání.
2) Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající odejmout slovo.

§ 12
Ukončení zasedání zastupitelstva obce

Předsedající prohlásí zasedání za ukončené, byl-li pořad jednání vyčerpán a nikdo se již nehlásí o slovo. Rovněž prohlásí zasedání za ukončené, klesl-li počet přítomných členů zastupitelstva obce pod nadpoloviční většinu nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti znemožňující nerušené jednání. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se podle § 3, odstavec 1 nebo 2.

§ 13
Výbory zastupitelstva obce, pracovní komise

1) Zastupitelstvo zřizuje jako své iniciativní a kontrolní orgány finanční a kontrolní výbor.
2) Pro přípravu stanovisek a expertiz může zastupitelstvo obce zřídit pracovní komise, do nichž zastupitelstvo obce jmenuje své členy a podle potřeby další odborníky a experty.
3) Funkce pracovních komisí končí rozhodnutím zastupitelstva obce.

§ 14
Organizačně technické záležitosti zasedání zastupitelstva obce

1) O průběhu jednání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, za jehož vyhotovení odpovídá obecní úřad. Vede také evidenci usnesení jednotlivých zasedání a soustřeďuje zprávy o jejich plnění.
2) Schválený zápis dosvědčuje průběh jednání a obsah usnesení.Jeho nedílnou součástí je vlastnoručně podepsaná listina přítomných, návrhy a dotazy, podané při zasedání písemně.
3) V zápisu se uvádí :
- den a místo jednání
- hodina zahájení a ukončení
- doba přerušení
- jméno určených ověřovatelů zápisu
- jméno omluvených i neomluvených členů zastupitelstva
- program jednání
- průběh rozpravy se jmény řečníků
- podané návrhy, dotazy, náměty a připomínky
- výsledek hlasování
- schválené znění usnesení
- další skutečnosti, které by se podle rozhodnutí členů zastupitelstva obce měly stát součástí zápisu.
4) Zápis se vyhotovuje do 7 dnů po skončení zasedání zastupitelstva obce a podepisují jej starosta a určení ověřovatelé. Musí být uložen na obecním úřadě k nahlédnutí. Po uplynutí 5 let je předán okresnímu archivu k archivaci. Jeden zápis se vyvěšuje do 7 dnů po zasedání zastupitelstva obce na úřední desku a informační desky v obci a ponechá se vyvěšen nejméně 14 dnů.
5) O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání zastupitelstva obce.

§ 15
Zabezpečení a kontrola usnesení

1) Starosta obce projedná na nejbližším zasedání organizační opatření k zabezpečení usnesení zastupitelstva obce. V obcích, kde nebyla zvolena obecní rada, zajišťuje organizační opatření a případné zabezpečení přijatých usnesení starosta obce.
2) Komise zastupitelstva obce opatření sledují a kontrolují výsledky plnění na úsecích, spadajících do jejich působnosti.
3) Souhrnnou kontrolu plnění usnesení provádí starosta obce a pololetně informuje zasedání zastupitelstva obce.

§ 16
Jednací řád schválilo zastupitelstvo dne 22. února 2010

ZpětDomu